Δεν αξίζει να κλάψεις για κανέναν...
όσοι αξίζουν τα δάκρυά σου,
δεν θα σε κάνουν ποτέ να κλάψεις...
Αυτοί που μας πληγώνουν,
ποτέ δεν ήταν δικοί μας και όμοιοί μας...


"Ό,τι είμαστε είναι αποτέλεσμα του τι σκεφτόμαστε"

"Οι μεγάλοι άνθρωποι μιλούν για ιδέες. Οι μεσαίοι άνθρωποι μιλούν για γεγονότα. Οι μικροί άνθρωποι μιλούν για τους άλλους."

"Κανείς δεν είναι πιο υποδουλωμένος από εκείνους που εσφαλμένα πιστεύουν πως είναι ελεύθεροι"

Φιλοι μου ο σημερινός εχθρός μας είναι η παραπληροφόρηση των μεγάλων καναλιών. Αν είδατε κάτι που σας άγγιξε , κάτι που το θεωρείτε σωστό, ΜΟΙΡΆΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑ με ανθρώπους που πιστεύευτε οτι θα το αξιολογήσουν και θα επωφεληθούν απο αυτό! Μην μένετε απαθείς. Πρώτα θα νικήσουμε την ύπνωση και μετά ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τα υπόλοιπα.

Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

Η Ελλάδα έχει τουλάχιστον 11 πιθανές περιοχές πετρελαίου!


 


Η Ελλάδα διαθέτει του­λάχιστον 11 πιθανές περιοχές πετρελαίου και για την ανακάλυ­ψη υδρογονανθράκων απαιτείται πολιτική βούληση και συνεχείς, συστηματικές έρευνες, με πολλές γεωτρήσεις. 

Αυτό σημειώθηκε από τους ομιλητές σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Ν.Α. Ευρώπης για τις έρευνες υδρογονανθρά­κων στην Ελλάδα, με τη συμμε­τοχή πανεπιστημιακών και ειδι­κών, από τον δημόσιο και ιδιω­τικό τομέα.

Οπως αναφέρθηκε, οι ανακα­λύψεις κοιτασμάτων στην Ελλά­δα, όπως στον κόλπο της Καβά­λας (Πρίνος), στο Κατάκολο (δυ­τική Πελοπόννησος) και την Επανωμή (Χαλκιδική), ήταν το προϊόν εκτεταμένης και συστη­ματικής έρευνας, με μεγάλο αριθμό γεωτρήσεων. 

Οπως ανέφερε χαρακτηριστι­κά ο δρ. γεωλόγος κ. Ντίνος Νι­κολάου, πρώην στέλεχος των ΕΛΠΕ και σήμερα τεχνικός σύμ­βουλος της Ενεργειακής Αιγαίου, στον ελληνικό χώρο οι ερευνητικές γεωτρήσεις που έγι­ναν όλο τον 20ο αιώνα ανέρχο­νται σε 175.

Από αυτές, οι 74 έγιναν από την πρώην ΔΕΠ-ΕΚΥ και οι 25 στην ευρύτερη περιοχή του Πρίνου, που κατέληξαν στην εύρεση των κοιτασμάτων Πρί­νου, Νότιας Καβάλας, Βόρειου Πρίνου και Πεδίου «Ε». 

Ωστό­σο, από τις υπόλοιπες ερευνητι­κές γεωτρήσεις, μόνο οι 22 θεω­ρούνται ότι είχαν τη σωστή στόχευση, αν αξιολογηθούν με τα σημερινά πετρελαιογεωλογικά κριτήρια.


Προοπτικές υπεδάφους.

Αναφορικά με τις προοπτικές του ελληνικού υπεδάφους να προσφέρει υδρογονάνθρακες, τονίστηκε ότι οι πλέον ελπιδο­φόρες είναι αυτές της Δυτικής Ελλάδας, των Γρεβενών, της Δυ­τικής Θράκης, του θρακικού Πρίνου, του Θερμαϊκού, Επανωμής και της Ανατολικής Ελλά­δας. 

Συνολικά και με βάση τα υφιστάμενα στοιχεία από τις γεωλογικές έρευνες, στην Ελλάδα διαπιστώθηκαν περίπου 4.800 ενεργά πετρελαϊκά συστήματα, ενώ στη Δυτική και Ανατολική Ελλάδα συνυπάρχουν οι ανα­γκαίες προϋποθέσεις πετρελαιογένεσης και ύπαρξης αποθεμά­των, δηλαδή μητρικά πετρώμα­τα, ταμιευτήρες, καλύμματα, πα­γίδες και σωστή γεωλογική ιστο­ρία.

Ετσι, αυτό που μένει είναι να υπάρξει η πολιτική βούληση και η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την προσέλκυση επενδυτών – εταιρειών, που θα προχωρήσουν στις έρευνες πε­τρελαίου. 

Από όλους χαρακτηρί­στηκε θετική εξέλιξη η πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη δημιουργία του δημόσιου φορέα που θα κάνει τις προκη­ρύξεις παραχώρησης και θα πα­ρακολουθεί την εκτέλεση των συμβάσεων.
Εφημερίδα: ΚΕΡΔΟΣ
 

Geopolitics & Daily News

http://ellinilatris.blogspot.com/2011/02/11.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: