Δεν αξίζει να κλάψεις για κανέναν...
όσοι αξίζουν τα δάκρυά σου,
δεν θα σε κάνουν ποτέ να κλάψεις...
Αυτοί που μας πληγώνουν,
ποτέ δεν ήταν δικοί μας και όμοιοί μας...


"Ό,τι είμαστε είναι αποτέλεσμα του τι σκεφτόμαστε"

"Οι μεγάλοι άνθρωποι μιλούν για ιδέες. Οι μεσαίοι άνθρωποι μιλούν για γεγονότα. Οι μικροί άνθρωποι μιλούν για τους άλλους."

"Κανείς δεν είναι πιο υποδουλωμένος από εκείνους που εσφαλμένα πιστεύουν πως είναι ελεύθεροι"

Φιλοι μου ο σημερινός εχθρός μας είναι η παραπληροφόρηση των μεγάλων καναλιών. Αν είδατε κάτι που σας άγγιξε , κάτι που το θεωρείτε σωστό, ΜΟΙΡΆΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑ με ανθρώπους που πιστεύευτε οτι θα το αξιολογήσουν και θα επωφεληθούν απο αυτό! Μην μένετε απαθείς. Πρώτα θα νικήσουμε την ύπνωση και μετά ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τα υπόλοιπα.

Σάββατο 31 Ιουλίου 2010

η απόλυτη απόδειξη για τους χημικούς ψεκασμούς (Chemtrail)

ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

«...Ού δή πάτριον(έστί) ήγείσθαι τούς έπήλυδας τών αύτοχθόνων....»...
΄
Ισοκράτoυς, «Πανηγυρικός»

ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΟί "τούρκοι" είδον ότι δέν έννοιαζόμεθα πλέον διά τό Βαρδαρινόν("σκοπιανόν") Ζήτημα. Δεν άναγνωρίζομεν το τοιούτον κρατίδιον άπλώς ως Βαρδαρία, ίνα τελειώνωμεν με αύτό το σκοπιανόν αίσχος... Άλλά και διά τούς Έλληνας(Βλαχομακεδόνας, τους όντως Μακεδόνας) τής Πελαγονίας-Δαρδανίας άδιαφορούμεν... Τους όποίους ό Βλάχος Κυριάκος Γρηγορίου(Κύρο Γληγόρωφ) τους άνήγαγε είς τον άριθμόν των 500.000 άτόμων. Και δεν θέτομεν θέμα άποδώσεως είς την Έλλάδα της περιοχής όλης Ήρακλείας (Μοναστηρίου-Βιτωλίων) και Πελαγονίας, Γής Έλλήνων, έκ της όποίας οί «άδελφοί» και «όμόδοξοι έβραιοχριστιανοιί» σέρβοι έδίωξαν έκείθεν τώ 1931 τους Έλληνας ... Καί είμεθα ως έρμαια είς τήν διάθεσιν τών έβραιομερικανών ίθυνόντων τού κυριαρχουμένου άπό μίαν σλαυικήν σπείραν κρατιδίου τών Σκοπίων!... Είμεθα(οί του πολιτικού προσκηνίου) διατεθιμένοι νά έκχωρήσωμεν είς σλαύους άλήτας τό όνομα τής Μακεδονίας μας., άφού έδέχθημεν, έν τη άφροσύνη της διαχειρίσεως των πολιτικών μας πραγμάτων παρά ίουλιανού άποστατήρος, το προκλητικόν έκείνο «Πρώην Γιουγκοσλαυική Δημοκρατία της Μακεδονίας».. Το έν λόγω «κρατίδιον» ούτε «Δημοκρατία» ήτο, ούτε «Μακεδονία»... Άρα, τότε,διατί οί «τούρκοι», να μην ζητήσουν ν΄ άρπάξουν και αύτοί κανέν κομμάτι της έναπομενούσης γής μας, άλλά και μέρος ή όλον της ίστορικής μας μνήμης έλληνικών τόπων;

Δια΄του όρου «τούρκοι» έννοούνται οί το πλείστον μεταλλαγμένοι είς τοιούτους, οί διαπαιδαγωγηθέντες,σκεπτόμενοι και δρώντες με όλην την κακοηθείαν της έκ δυτικής Κίνας προελθούσης, πρό ένδέκα αίώνων, τουρκικής ληστρικής όρδής. Οί το πλείστον όντες γόνοι τών γενιτσάρων τού Παιδομαζώματος τών Έλληνοπαίδων και Ίλλυροπαίδων. Καθώς καί τών έξισλαμισθέντων καί έκτουρκισθέντων Έλλήνων. Ίδία καθ΄ ό,τι άφορά είς τον Έλληνισμόν της Άσιατικής Έλλάδος(Μικρασίας, της κακώς-κάκιστα καλουμένης, και άπό έμάς, «Τουρκίας»), των μικρασιατών Ίώνων-Φρυγών(«Γιουρούκων»)- Καρών- Λυδών- Καππαδοκών- Ποντίων(των ύπέρ τά 3.000.000 Έλληνοφώνων μουσουλμάνων του Πόντου). ΄Επίσης τον Έλληνισμόν της Χέρσου Έλλάδος, ήτοι των Ήπειρωτών (των λατρών μέχρι του 1460 μ.Ά.Τ. του νεωτέρου Θεού του Πανθέου μας Ζαφειρίου), των Βαλααδών-Βλάχων (λατρών μέχρι τώ 1460 μ.Ά.Τ. της Άφροδίτης-Βενέρας). Καθώς και των Κρητών ("τουρκοκρητικών" -Έλλήνων μουσουλμάνων, των καλουμένων «Καλησπερηδών»), των Κυπρίων("τουρκοκυπρίων"- Έλλήνων μουσουλμά- νων, των καλουμένων «Λινοβαμβάκων, έξ ών κατήγετο ή μήτηρ του τέρατος Ρ. Ντεκτάς και έξ ών κατάγεται ό νύν δικτατορίσκος των «τουρκοκυπρίων» Έρόγλου) κ.ά.. Διατί νά μήν έπιχειρήσουν νά άρπάξουν καί αύτοί ένα, καί δή μέγα, μέρος τής Έθνικής μας ζωής καί ίστορίας καί, έτσι, νά περιορίσουν τόν έθνικόν μας όρίζοντα καί τήν προοπτικήν τής άνακτήσεως τής Άσιατικής Έλλάδος, την στιγμήν κατά την όποίαν το πράττουν ήδη άλλοι... έπιτυχώς!;

Μεθοδεύεται έπ΄ έσχάτων ή... μετάλλαξις τού τουρκικού παρελθόντος καί ή άναγωγή τής προελεύσεως τής όρδής, όχι άπό τούς ίουγούρους τής δυτικής Κίνας, άλλά άπό τούς... Ίωνας γόνους τού Θαλού, τού Άναξιμάνδρου, τού Ήρακλείτου καί λοιπών Έλλήνων Φωστήρων τής Διανοήσεως! Διατί νά μήν τό έπιχειρήσουν και πράξουν τούτο οί "τούρκοι"; Έν Έλλάδι έχομεν ποταπά όντάρια, τά όποία έβολεύθησαν είς τά άνδηρα έκτροφής κακοηθεστάτων Έλλήνων (ΕΓΩΠΑΘΩΝ-ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ) "πανεπιστήμια", τό "κοινοβούλιον", τόν "συνδικαλισμόν", τά γραφεία τελετών άπεργιών, τόν "τύπον", τό "έπιχειρείν"(είς δοσοληψίας με το άπατηλόν χαρτονόμισμα), τό έν γένει "άραλίκιον"... Τά όποία άμελλούν σκοπίμως νά ένασχοληθούν μέ τά ζωτικά έθνικά ζητήματα. Άλλά και το πλείστον να έργασθούν είς την παραγωγικήν οίκονομίαν. Ήτοι τά ύπέρ τά διακόσια άγροτικά έπιτηδεύματα... Διότι έπ΄ έσχάτων, οί τής νέας γεννεάς, άπέκτησαν εύαισθήτους... ρίνας και δεν δύνανται να συναναστρέφωνται μετά οίκοσίτων και άλλων ζώων, τά όποία θυσιάζονται, ίνα έπιβιούμεν ήμείς τά άνθρωποειδή... ΄Αποστρέφονται μετά βδελυγμίας πάσαν προτροπήν και πρότασιν μεθέξεως είς, κοπιώδη ίσως, έργα χειρωνακτών και δή άποχειροβιώτων άγροτικών ... Ύποκρίνονται τους «άνέργους», ένώ είναι κραυγαλέως άεργοι, όταν ή γεωργική παραγωγή δύναται να έξασφαλίση έργασίαν είς πάντας, οί όποίοι θα διάγουν φυσιολογικόν βίον κατά τά Θέσμια των Θεών ήμών Μητρός Δήμητρος, Πατρός Διός Φυταλίου και της Πρωτογόνου Κόρης Περσεφόνης... Άντ΄ αύτών, άδιαφορούντες διά το σάπισμα της έγωρίου γεωργικής παραγωγής είς τους άγρούς και τάς άθρόας είσαγωγάς τοιαύτης ως διατροφικής του πληθυσμού και άπό την Μικρασίαν και το «Ίσραήλ» και το Μαρόκον, κηρύσσουν έαυτούς «άγωνιστές της λεφτεριάς και της θυσίας» είς τάς δημοσίας όδούς με το «φραπεδάκιον» άνά χείρας!... Και φωνασκούν οί άεργοι ούτοι ύπέρ του ίδίου βολεύματος... Και γνωστοποιούν οί άεργοι τής λούφας καί παραλλαγής είς τον ΟΑΕΔ και τάς παρέας των έτέρων αύτών οίκιών, των καφετεριών, πώς είναι... "άνεργοι", διότι δέν τούς διορίζουν είς τό Δημόσιον, ίνα έξασφαλίσουν έκείσε άμειβομένην ραστώνην... Έξ αύτών προέρχονται και τά κοινωνικά έκείνα παράσιτα, τά όποία παριστάνουν τους δήθεν «άναρχικούς»... Και βαρούν, έν κρυπτώ και παραβύστω, ήτοι άνάνδρως, με έμπρηστικά μέσα, παρασύροντες είς τούτο και μικρά παιδιά, και με τά πυροβόλα όπλα της μαύρης άγοράς της Όμονοίας Άθηνών όποιον κρίνουν αύτοί πώς... κρίνει δυσμενώς τάς άνάνδρους πράξεις των... Και πάς τις γνωρίζει πού το έθνικόν τούτων φρόνημα και φιλότιμον είναι γεγραμμένον ...

Οί «τούρκοι» προβαίνουν είς... σταυροδρομίας («κροααζιέρας») με πολεμικά σκάφη, τά όποία άποκαλούν παραπλανητικώς «έρευνητικά» έντός της Έλληνικής ύφαλοκρηπίδος... Μας έμπαίζουν... Και άναμένουν κάποιον Έλληνα ναύτην, όστις θα έξοργισθή άπό την ίταμότητα των τοιούτων είς βάρος μας νέων προκλήσεων, να τους άποστείλη καμμίαν μπαταργιάν, ίνα έκκινήσουν όλον τον στόλον των είς το Αίγαίον... Τον όποίον στόλον τους έπέτρεψεν ν΄ άποκτήσουν διά δωρεών Γερμανών, Άγγλων και Άμερικανών, ή μειδοτική τακτική του Καραμανλισμού, όταν το 1974, άμοιρος ούτος γνώσεως ίστορίας και πολιτικής, χάριν κομματικού καιροσκοπισμού, έξήγαγεν την Έλλάδα έκ του ΝΑΤΟ... Και έδωσεν την δυνατότητα είς τον Άβραάμ Μπέν Έλεάζαρ ή Χένρυ Κίσσιγκερ, τον έπί διεθνούς πεδίου συνωμότην και άρχιπραξικοπηματίαν των κατά Έλλάδος (1967), Χιλής (1973) και Κύπρου (1974) έγκληματικών ένεργειών κατά της αύτοκυριαρχίας των κρατών τούτων (έπρεπε ήδη να κηρυχθή έγκληματίας-δοσίλογος διεθνών έγκλημάτων και να δικασθή είς την Χάγην ως τοιούτος), να έξοπλίση τήν είς ύποπλίαν έναντι της Έλλάδος τελούσαν «Τουρκιάν»... Ή όποία ούτε το Διεθνές Δίκαιον σέβεται, ούτε άπό την Κύπρον άπέρχεται, ούτε είς τους λαούς της Μικρασίας είναι διετεθιμένη να άναγνωρίση αύτονομίαν. Τουλάχιστον κοινωνικήν και μορφωτικήν... Ούτε είς τά κατεχόμενα έδάφη των Ποντίων, Ίβήρων, ΄Ασσυρίων, Συρίων και Άρμενίων είναι είς τάς προθέσεις της να άναγνωρίση δικαιώματα έπιστροφής είς τάς πατρογονικά των έστίας των διωχθέντων άπό τούς γενοκτόνους αύτών «τούρκους». Ίδία, οί Έλληνες Πόντιοι και λοιποί Μικρασιάται και Θράκες, λ.χ., οί όποίοι πρό του 1923 είχον καταφύγει είς Κριμαίαν, ή την Άμερικήν ή την Αύστραλίαν, δεν περιλαμβάνοντο μεταξύ των «άνταλλαξίμων»,κατά τάς «προνοίας» της Συνθήκης της Λωζάννης. Και έχουν πάν δικαίωμα να έπανέλθουν είς τους έθνικούς μας αύτούς βιοτόπους της Καθ΄ ήμάς Άνατολής, διότι ήσαν μετανάσται και όχι «πρόσφυγες»... Αύτά όμως όλα προϋποθέτουν ένα Έλληνικόν Ύπουργείον των Έξωτερικών, το όποίον θα διοικείται άπό άγαπώντας την Έλλάδα. Και δεν θα άποτροπιάζονται ούτοι άκόμη και είς το άκουσμα της λέξεως «Έθνικός»... ΄Αλλωστε Έθνικόν έστί, ό,τι έστί Άληθές... Και άληθές είναι λ.χ. ότι δεν είμεθα άναδέλφον έθνος, ως έλεγον βραχυκυκλωμένοι άπό τον έβραιοχριστιανισμόν κάποιοι καταστάντες και άρχοντες του κράτους... Άλλά έθνος Πολύδελφον... Με ύποχρεώσεις πολλάς έναντι έκείνων, οί όποίοι θα έπρεπε νύν να ήσαν έντεταγμένοι είς την Έθνικήν μας οίκογένειαν, λαών και ν΄ άνελάμβανον ούτοι και μέρος της εύθύνης της άντιμετωπίσεως των δυσχερειών του κυρίου έθνικού μας χώρου...

Άντ΄ αύτών, οί πρώην και νύν ίθύντες των πολιτικών μας πραγμάτων περί άλλα τυρβάζουν... Δεν έφιλοτιμήθησαν λ.χ. κάν ν΄ άσχοληθούν με την είσαγωγήν Νόμου Άναγνωρίσεως και της Ύποστάσεως ως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου της Κοινότητος των Έλλήνων Όλυμπιστών Θρησκευτών... Δεν έφιλοτιμήθησαν να ύπερασπισθούν τά της έθνικής γής... Και έπιτρέπουν είς βουλγάρους και κρυπτοσλαυοσκοπιανούς είς Χαλκιδικήν, τούρκους είς Δ. Θράκην και Γερμανούς είς τάς νήσους τάς Έλληνικάς να καθίστανται ούτοι κύριοι έμπέδων και οίκοδομημάτων, πρό των όποίων, μάλιστα, άναφανδόν άναρτούν και τάς... σημαίας των χωρών προελεύσεώς των (λ.χ. βούλγαροι και ρώσσοι είς Χαλκιδικήν κ.ά.)... Δεν έφιλοτιμήθησαν να προβούν είς ξενηλασίαν όλων έκείνων των παρεισάκτων έπηλύδων, οί όποίοι προσεποιούντο τους... «όμογενείς» έκ... Ταταρστάν και Καζαχστάν, οί όποίοι ήγόρασαν είς Μόσχαν και Τυφλίδαν «έλληνικάς» πλαστάς «ταυτότητας» ή έλάμβανον πλαστάς «βεβαιώσεις» γραφείων «έλληνοπιήσεων» περί σχέσεων άλλοτρίων και άλλογλώσσων προς το ήμέτερον γένος (100.000 τοιαύται περιπτώσεις μόνον είς Θεσσαλονίκην!)... Ένώ έχάριζον έκατομμύρια είς ρακενδύτους τοιούτους, ύπέρ τά 20.000.000 δραχμών είς έκαστον(!!!), διά άγοράς οίκοπέδων ή οίκιών, είς δε τους έν Άθήναις παρεπιδημούντας πακιστανούς μουσουλμάνους έδωσαν ως δώρα διά... κληρώσεως τάς οίκίας του Όλυμπιακού Χωριού!!!... Ένώ έπιτρέπουν είς αύτούς να πωλούν έν μέση και πληθούση άγορά λαθραία σιγαρρέττα και να... δέρουν άκόμη και άστυνομικούς, οί όποίοι προβαίνουν προς αύτούς είς σχετικάς παρατηρήσεις, κατασχέσεις «έμπορευμάτων» ή συλλήψεις τοιούτων ύπονομευτών του κοινωνικοοικονομικού μας βίου, οί όποίοι φθέγγονται το πλείστον είς τουρκόφωνα ίδιώματα!... Δεν έφιλοτιμήθησαν να προβούν είς πράξεις νομοθετικού περιεχομένου άπαλλοτριώσεως παρανόμων καταλήψεων ίστορικών περιοχών και μνημείων άπό άλλοτρίους, ήμετέρους και δή... έργολάβους πάσης έργολαβίας, ίνα άναδειχθή το ίστορικόν παρελθόν των βιοτόπων του Έλληνισμού... Ούτω, λ.χ., άντί κρημνίσεως διά έκσκαφέων του μουσουλμανικού έκείνου τερατουργήματος της πόλεως Θεσσαλονίκης, του «Άλκαζάρ», το όποίον ήτο έτοιμον προς κατάρρευσιν μετά τον σεισμόν του 1978, έκόπη πίστωσις... 1.300.000 εύρέων(!!!), προς... άνακατασκευήν του!!! Ποίον; Το αίσχος αύτό της πόλεώς μας... Το όποίον άνηγέρθη άπό τους μουσουλμάνους, τούς έξισλαμιστάς Μακεδόνων, έπί των έρειπίων του περιωνύμου μέχρι του αίσχρού έκείνου ύπανθρώπου Θεοδοσίου (Ίεχωβαδοσίου) Ναού του Τεμένους του Ήρακλέους... Και έχρησιμοποιήθη άπό τους τουρανούς κυριάρχους ως χώρος κατηχητηρίου είς τον τουρκισμόν των Έλληνοπαίδων του αίσχίστου έκείνου Παιδομαζώματος! Έντός του «Άλκαζάρ» έλάμβανε χώραν ή κατήχησις των άμοίρων παίδων Έλλήνων, οί όποίοι διηρπάγησαν άπό τάς μητρικάς άγκάλας, ίνα στελεχώσουν τον λείψανδρον στρατόν των μογγόλων όθωμανών... Και έφθασεν και ό κ. Γεώργιος-Γιώργος Άνδρέου Παπανδρέου, ως και ό προκάτοχός του Κ. Καραμανλής ό Β΄έπραξεν, να... έκθειάση το τοιούτον άνοσιούργημα, χάριν της... άναδείξεως, ως είπεν, του... πολυπολιτισμικού παρελθόντος της πολυπάθου πόλεως του Δημητρίου Καβείρου, ίνα «καλοπιάση» την συμμορίαν των «τούρκων»! Ή όποία διοικεί και διώκει τους λαούς της Άσιατικής Έλλάδος, της Μικρασίας...

Ή Θεσσαλονίκη όμως δεν έχει... πολυπολιτισμόν... Διότι,πέραν των, -πολυπληθεστέρων πάντων των έπηλύδων-, ήμετέρων Ύπερελλήνων Βλαχομακεδόνων και των Άρμενίων, οί λοιποί παρείσακτοι, ως οί έβραίοι, οί «βούλγαροι και οί μουσουλμανοποιηθέντες-έκτουρκισθέντες Μακεδόνες, ούδέν είς τον πολιτισμόν της Πόλεως προσέφερον. Ένώ οί έβραίοι, άείποτε μισέλληνες, μόνον διά το «άρμεγμα» των αύτοχθόνων Έλλήνων έμερίμνησαν, ίνα στήσουν το έν αύτή οίκονομικόν των «κρατίδιον» έντός του κοινωνικού των «γκέττου». Δι΄ αύτό και κατέλαβον τους βασικούς τομείς της οίκονομίας της πόλεως(δομικά ύλικά, ξυλεία, σίδηρος,χάρτης, φάρμακα).

Άγε, λοιπόν, ίδωμεν και...φακιόλιον και φέσιον τουρκικόν πάλιν είς την πόλιν των Πολιούχων αύτής Διοσκούρων και σημαίαν «τουρκικήν» έμπροσθεν του μνημείου της Έθνικής μας Άλλοτριώσεως, του «Άκαζάρ» να κυματίζη... «ύπερηφάνως», ίνα εύφραίνονται αί μαύραι ψυχαί έκείνων των καθαρμάτων της «μονής» Βλατάδων, τά όποία περέδωκαν την πόλιν μας είς τον δείλαιον έκείνον Μουράτ, ίνα σώσουν τά τομάριά των και έξασφαλίσουν... «προνόμια» με τά άργύρια της έθνικής προδοσίας... Ένώ οί σύγχονοι διαχειρισταί των πολιτικών μας πραγμάτων δεικνύονται τόσον μικροί έναντι όλων των προκλήσεων, τάς όποίας δέχεται ό Έλληνισμός, πληττόμενος πολλαχόθεν άπό «φίλους» και έχθρούς...


Διά τό Δ/Σ τού "ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ"

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ-ΓΟΥΣΙΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΗΓΗ

Αντάρτικο Ούγγρων στη χούντα ΔΝΤ-ΕΕ


"Aν οι καρχαρίες ήταν άνθρωποι" έγραφε ο Μπέρτολτ Μπρεχτ, θα μάθαιναν στα μικρά ψαράκια ότι "το ωραίο μέλλον τότε μόνο θα είναι εξασφαλισμένο, όταν εκείνα μάθουν να υπακούνε".

Αυτή ακριβώς την απόλυτη υπακοή περίμεναν οι καρχαρίες της ΕΕ και του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος από χώρες που τα τελευταία χρόνια έπεσαν στην παγίδα τους και αναγκάστηκαν να επιβάλουν τρομακτικά μέτρα λιτότητας στον πληθυσμό τους. Μόνο που τις τελευταίες εβδομάδες ένα μικρό ψαράκι (ας το ονομάσουμε Ουγγαρία) είπε όχι.

Η νέα δεξιά κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν είχε το «θράσος» να ζητήσει από το ΔΝΤ και την ΕΕ όχι να απαλλαγεί από τους δυσβάσταχτούς στόχους που αυτοί θέτουν αλλά να λάβει μόνη της τις σχετικές αποφάσεις για την εκπλήρωσή τους. Χωρίς να παραβιάζει δηλαδή τους όρους του δανείου, που προβλέπουν μείωση του δημόσιου ελλείμματος κάτω από το 3,8% του ΑΕΠ, ο Όρμπαν θέλησε να ακολουθήσει ένα διαφορετικό δρόμο ο οποίος θα περιόριζε για λίγο τη συνεχή αφαίμαξη των κατώτερων στρωμάτων. Η απάντηση των διεθνών καρχαριών ήταν άμεση και λυσσαλέα. Το ΔΝΤ διέκοψε αμέσως τις συνομιλίες με την Ουγγαρία, γεγονός που σημαίνει ότι η χώρα δεν θα λάβει το τελικό πακέτο των 5 δισ. δολαρίων από το σύνολο των 20 που της είχαν υποσχεθεί.

Ο ούγγρος πρωθυπουργός όμως δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Με ειδικό νόμο που πέρασε (και εγκρίθηκε με ψήφους 301 υπέρ, έναντι μόλις 12 κατά) θα φορολογήσει τα αποθεματικά των τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κατά 0,5% για διάστημα τριών χρόνων. Έτσι θα συγκεντρώσει περίπου 850 εκατ. δολάρια τα οποία θα χρησιμοποιήσει για την αποπληρωμή χρεών. Ένα από τα μυστικά της σχετικής κίνησης είναι ότι καθώς το 80% του τραπεζικού συστήματος έχει ξεπουληθεί σε ξένες εταιρείες και κυρίως σε αυστριακές και γερμανικές τράπεζες, το μεγαλύτερο τμήμα του νέου φόρου θα έρθει από το εξωτερικό. Το τοκογλυφικό κεφάλαιο δηλαδή παγιδεύτηκε από μια απρόσμενη σκακιστική κίνηση του αντιπάλου και τώρα κινδυνεύει να χάσει τη βασίλισσά του.

Σε άλλες εποχές μια τέτοια κίνηση θα θεωρούταν αυτονόητη και μάλιστα ιδιαίτερα μετριοπαθής. Στα χρόνια του ληστρικού καπιταλισμού όμως αποτελει αιτία πολέμου. Οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στους «ενσωματωμένους» δημοσιογράφους και αναλυτές που το υπηρετούν θύμιζαν περισσότερο τη ρητορική του Τζορτζ Μπους εναντίον του Σαντάμ Χουσεΐν - ο Όρμπαν αντιμετωπίζεται ούτε λίγο ούτε πολύ ως ένας επικίνδυνος αυταρχικός ηγέτης που απειλεί την ασφάλεια της ανθρωπότητας και πρέπει να εξαφανιστεί από προσώπου γης.

Το τραγελαφικό είναι ότι ενώ τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από τη φορολογία των τραπεζών θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή των δανείων που έλαβε η χώρα από την ΕΕ και το ΔΝΤ, οι Βρυξέλλες και ο διεθνής τοκογλυφικός οργανισμός ήταν οι πρώτοι που καταδίκασαν την απόφαση.

Οι διεθνείς και ντόπιοι καρχαρίες του τραπεζικού συστήματος έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν αφού εάν η Βουδαπέστη τα καταφέρει σε αυτή την προσπάθεια αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες χώρες, όπως η Ρουμανία. Συνηθισμένοι σε απόλυτα εξωνημένες και υποτελείς κυβερνήσεις, όπως η Eλληνική, οι αναλυτές του ΔΝΤ και της ΕΕ δεν είχαν προβλέψει το αυτονόητο - ότι κάποιος μπορεί να αμφισβητήσει την παντοκρατορία τους.

Προφανώς η στάση της Ουγγαρίας θα έπρεπε να στέλνει μηνύματα όχι μόνο στο χρηματοπιστωτικό σύστημα αλλά και στην ευρωπαϊκή Αριστερά. Μια κυβέρνηση, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ακροδεξιά για τα δεδομένα των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών, έκλεψε πρακτικές και στάσεις που θεωρητικά ανήκουν προνομιακά στο χώρο τη Αριστεράς. Και αν στην Ουγγαρία η Αριστερά είναι εξοστρακισμένη από την πολιτική ζωή λόγω ιστορικών συγκυριών, στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν έχει και πολλές δικαιολογίες. Παραμένει άγνωστο πως πιστεύει ότι θα εξηγήσει στις επόμενες γενιές γιατί άφησε την άκρα Δεξιά να γευτεί ανενόχλητη τα σταφύλια της λαϊκής οργής.

Αρης Χατζηστεφάνου
Πηγή...

Φούρνοι μικροκυμάτων = φούρνοι ακτινοβολίας


Στα πλαίσια των συχνοτήτων και των επιπτώσεων τους στην υγεία, αξίζει να σημειωθεί μία ακόμη φαινομενικά ακίνδυνη καθημερινή συσκευή. Όπως και τα κινητά έτσι και οι φούρνοι μικροκυμάτων, έχουν εισχωρήσει σε όλα σχεδόν τα σπίτια -και τα εστιατόρια- του δυτικού κόσμου. Κατά διαστήματα γίνονται αναφορές στις βλαβερές συνέπειες της χρήσης τους, όμως οι αντίθετες καθησυχαστικές γνώμες «ειδικών», δεν επιτρέπουν στον απλό πολίτη να αντιληφθεί το μέγεθος των επιπτώσεων.
Οι φούρνοι μικροκυμάτων, θα έπρεπε να ονομάζονται «φούρνοι ακτινοβολιών», αφού στην ουσία εκπέμπουν μικροκυματική ακτινοβολία 2450 MHz[1] στα τρόφιμα. Κάθε φούρνος μικροκυμάτων περιέχει ένα magnetron, ένα σωλήνα δηλαδή, μέσα στον οποίο τα ηλεκτρόνια επηρεάζονται από μαγνητικά και ηλεκτρικά πεδία με τέτοιο τρόπο ώστε να παραχθεί η ακτινοβολία μικροκυμάτων που αλληλεπιδρά με τα μόρια των τροφίμων. Η θερμότητα στα τρόφιμα δημιουργείται από την μοριακή τριβή που προκαλεί η εκπεμπόμενη ακτινοβολία, καθώς αναγκάζει τα μόρια των τροφίμων να περιστραφούν με την συχνότητα της, δηλαδή εκατομμύρια φορές ανά δευτερόλεπτο. Η τριβή προκαλεί ουσιαστική ζημία στα μόρια: τα παραμορφώνει. Το επιστημονικό όνομα αυτής της παραμόρφωσης είναι «δομικός ισομερισμός».
Οι φούρνοι μικροκυμάτων αποσυνθέτουν και αλλάζουν τη μοριακή δομή των τροφίμων με την ακτινοβολία.
Η Dr Lita Lee από τη Χαβάη σε έκθεση της στο Lancet, στις 9 Δεκεμβρίου 1989 αναφέρει πως τα μικροκύματα σε βρεφική τροφή, μετέτρεψαν ορισμένα δια-αμινοξέα στα συνθετικά ισομερή τους. Τα συνθετικά ισομερή δεν είναι βιολογικά ενεργά. Περαιτέρω, ένα από τα αμινοξέα, το L-proline, μετατράπηκε στο δ-ισομερές του, το οποίο είναι γνωστό νευροτοξικό και νεφροτοξικό.[2]
Στο παρελθόν μάλιστα ο φούρνος μικροκυμάτων στάθηκε μοιραίος για τη ζωή μίας ασθενούς στην Οκλαχόμα. Συγκεκριμένα στην ασθενή Norma Levitt κατά την χειρουργική επέμβαση ισχίων στο νοσοκομείο, χρησιμοποιήθηκε αίμα που θερμάνθηκε σε φούρνο μικροκυμάτων, με αποτέλεσμα να τη σκοτώσει μία απλή μετάγγιση αίματος[3]. (Προφανώς η ακτινοβολία μικροκυμάτων άλλαξε κάτι στο αίμα.) Το 1991 έγινε η δίκη.
Η κλινική μελέτη του Dr Hans Ulrich Hertel[4]το 1991, σε συνεργασία με τον Dr Bernard H. Blanc του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Ιδρύματος Τεχνολογίας και του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος Βιοχημείας στη Λοζάννη, ήταν η πρώτη μελέτη σχετικά με την επίδραση της μκροκυματικής ακτινοβολίας στα τρόφιμα και τον καταναλωτή τους. Αυτή έδειξε ότι το μαγείρεμα με μικροκύματα άλλαζε τις θρεπτικές ουσίες στα τρόφιμα και η κατανάλωση τους προκαλούσε αλλαγές στο αίμα, ικανές να επιφέρουν επιδείνωση στον ανθρώπινο οργανισμό. Στη μελέτη αναφέρεται πως κάτω από την επίδραση μικροκυμάτων, τα φυσικά αμινοξέα των τροφών μετατρέπονται σε ισομερή τους ή μετασχηματίζονται σε τοξικές μορφές. Επίσης μετά από κατανάλωση γάλατος και λαχανικών που θερμάνθηκαν με μικροκύματα μειώθηκαν στο αίμα των ατόμων τα επίπεδα αιμογλοβίνης και τα λεμφοκύτταρα, ενώ αυξήθηκαν τα επίπεδα λευκών αιμοσφαιρίων και χοληστερόλης[5]. Σε παλαιότερο άρθρο του στο περιοδικό Franz Weber, ο Dr Hertel δήλωνε ξεκάθαρα πως η κατανάλωση τροφίμων που μαγειρεύτηκαν σε φούρνους μικροκυμάτων επέφερε καρκινώδη αποτελέσματα στο αίμα.
Όπως αναφέρει ο ίδιος
«υπάρχει εκτενής επιστημονική λογοτεχνία σχετικά με τα επικίνδυνα αποτελέσματα της άμεσης ακτινοβολίας μικροκυμάτων στα συστήματα διαβίωσης. (…)Τα άτομα, τα μόρια, και τα κύτταρα από το χτύπημα αυτής της σκληρής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας αναγκάζονται να αντιστρέψουν την πολικότητα 1-100 δισεκατομμύρια φορές το δευτερόλεπτο. Εκτός από τα βίαια αποκαλούμενα θερμικά αποτελέσματα, υπάρχουν επίσης αθερμικά αποτελέσματα που μετά βίας λαμβάνονται υπόψη. Αυτά δεν είναι προς το παρόν μετρήσιμα, αλλά μπορούν επίσης να παραμορφώσουν τις δομές των μορίων και να έχουν ποιοτικές συνέπειες. Παραδείγματος χάριν η αποδυνάμωση των μεμβρανών κυττάρων με μικροκύματα χρησιμοποιείται στον τομέα της τεχνολογίας γονιδίων.(…) Τα εξασθενισμένα κύτταρα γίνονται εύκολο θήραμα για τους ιούς, τους μύκητες και άλλους μικροοργανισμούς. Οι φυσικοί μηχανισμοί επισκευής καταστέλλονται και τα κύτταρα αναγκάζονται να προσαρμοστούν σε μια κατάσταση ενεργειακής έκτακτης ανάγκης – μεταστρέφονται από την αερόβια σε αναερόβια αναπνοή και αντί του ύδατος και του διοξειδίου του άνθρακα, παράγονται τα δηλητήρια των κυττάρων υπεροξείδιο υδρογόνου και μονοξείδιο του άνθρακα."

Οι ίδιες βίαιες παραμορφώσεις που εμφανίζονται στους οργανισμούς μας, όταν εκτιθόμαστε άμεσα στο ραντάρ ή τα μικροκύματα, εμφανίζονται και στα μόρια των τροφίμων που μαγειρεύονται σε έναν φούρνο μικροκυμάτων. Το microwaving[6] οδηγεί στην καταστροφή και την παραμόρφωση των μορίων τροφίμων και δημιουργεί επίσης νέες ενώσεις, τις «ραδιολυτικές ενώσεις». Αυτές δημιουργούνται από τη μοριακή αποσύνθεση που προκαλεί η ακτινοβολία και είναι άγνωστες στη φύση τήξεις.
Την μελέτη των Dr Hertel και Blanc φρόντισε να φιμώσει FEA, η ελβετική Ένωση εμπόρων ηλεκτρικών συσκευών για οικιακή & βιομηχανική χρήση. Αγωγή που κατέθεσε οδήγησε σε καταδικαστική απόφαση λόγω "παρεμπόδισης του εμπορίου" τον Μάρτιο του 1993 και απαγόρευε την περαιτέρω δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Πέντε χρόνια μετά[7] η απόφαση αντιστράφηκε στο Στρασβούργο. Το ευρωπαϊκό δικαστήριο ανθρώπινων δικαιωμάτων υποστήριξε πως υπήρξε παραβίαση των δικαιωμάτων Hertel στην απόφαση του 1993 και πως η απαγόρευση δηλώσεων που του ετέθη, σχετικά με την επικινδυνότητα των φούρνων μικροκυμάτων για την ανθρώπινη υγεία, ήταν αντίθετη προς το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης. Επίσης αποφασίστηκε πως η Ελβετία οφείλει να πληρώσει αποζημίωση στον Dr Hertel.
Οι κατασκευαστές φούρνων μικροκυμάτων συνεχίζουν να επιμένουν πως οι κατασκευές τους είναι ασφαλής. Όμως μάλλον αναφέρονται στο καλό κλείσιμο της πόρτας για την αποφυγή διαρροής ακτινοβολίας παρά στην ακινδυνότητα της κατανάλωσης τροφίμων που μαγειρεύτηκαν εκεί μέσα, μιας και δεν "ενδιαφέρονται" για τέτοιου είδους μελέτες...

Ποιος εφηύρε τους φούρνους μικροκυμάτων;
Αρχικά οι Ναζί ανέπτυξαν τους φούρνους "radiomissor" μικροκυμάτων, για να χρησιμοποιηθούν κατά την περίοδο εισβολής στη Ρωσία. Με αυτούς θα έλυναν το πρόβλημα προετοιμασίας των γευμάτων σε μαζική κλίμακα, θα έλυναν το πρόβλημα των απαραίτητων καυσίμων και τα γεύματα θα ήταν σε συντομότερο χρόνο έτοιμα.
Μετά από τον πόλεμο, οι σύμμαχοι ανακάλυψαν την ιατρική έρευνα που έγινε από τους Γερμανούς για τους φούρνους μικροκυμάτων. Αυτά τα έγγραφα, μαζί με μερικούς φούρνους μικροκυμάτων, μεταφέρθηκαν στο Αμερικανικό Τμήμα Πολέμου για ταξινόμηση και "περαιτέρω επιστημονική έρευνα." Οι Ρώσοι που είχαν επίσης αποκτήσει μερικούς φούρνους μικροκυμάτων, μετά από λεπτομερή έρευνα κατέληξαν στην απαγόρευση τους στη Σοβιετική Ένωση από το 1976! Οι Σοβιετικοί εξέδωσαν επίσης μια διεθνή προειδοποίηση για τους βιολογικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους υγείας, των φούρνων μικροκυμάτων και των παρόμοιων ηλεκτρονικών συσκευών συχνοτήτων.
Επίσης έθεσαν τα ακριβή όρια έκθεσης στα 10 microwatts για τους εργαζομένους και 1mW για τους πολίτες, αφού κατά τη διάρκεια ερευνών τους τη δεκαετία του '50 για την ανάπτυξη της τεχνολογίας των ραντάρ, χιλιάδες εργαζόμενοι που είχαν εκτεθεί στα μικροκύματα παρουσίασαν σοβαρά προβλήματα υγείας.
Άλλοι ανατολικοευρωπαίοι επιστήμονες επίσης εξέθεσαν τα επιβλαβή αποτελέσματα της ακτινοβολίας μικροκυμάτων και έθεσαν ακριβή περιβαλλοντικά όρια για τη χρήση τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν αποδεχτεί τις ευρωπαϊκές εκθέσεις των επιβλαβών αποτελεσμάτων.
Οι Ρωσικές έρευνες[8] αναφέρουν πως ουσιαστικά σε όλα τα τρόφιμα που υποβλήθηκαν στην μικροκυματική ακτινοβολία, χωρίς κανένα να έχει εκτεθεί σε μεγαλύτερη ακτινοβολία από ότι ήταν απαραίτητο για να ξεπαγώσει, να μαγειρευτεί ή να ζεσταθεί προέκυψαν καρκινογόνες ουσίες. Επίσης αναφέρεται μείωση της θρεπτική αξίας όλων των τροφίμων κατά 60 ως 90%.
Η Dr Lita Lee, στο βιβλίο της «Επιπτώσεις της ακτινοβολίας μικροκυμάτων στην υγεία - φούρνοι μικροκυμάτων», και σε σχετικά άρθρα της στο Earthletter Μαρτίου και Σεπτεμβρίου 1991, δηλώνει ότι
«κάθε φούρνος μικροκυμάτων παράγει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, βλάπτει τα τρόφιμα και μετατρέπει τις ουσίες που μαγειρεύονται σε αυτό σε επικίνδυνα όργανο-τοξικά και καρκινογόνα προϊόντα.»

Επιπλέον η ακτινοβολία μικροκυμάτων στον άνθρωπο, όπως αυτή των ραντάρ, προκαλεί την «ασθένεια των μικροκυμάτων». Συμπτώματα της είναι[9]: η αρχικά χαμηλή πίεση αίματος και ο αργός σφυγμός. Σε επόμενη φάση εμφανίζονται πονοκέφαλος, ίλιγγος, πόνος στα μάτια, αϋπνία, οξυθυμία, ανησυχία, πόνος στομάχου, νευρική ένταση, ανικανότητα συγκέντρωσης, τριχόπτωση, αυξανόμενη εμφάνιση σκωληκοειδίτιδας, καταρράκτες, αναπαραγωγικά προβλήματα και καρκίνος.
Τα ίδια συμπτώματα μπορούν να προκληθούν σύμφωνα με τη Dr Lee και από τη συστηματική κατανάλωση τροφίμων που παρασκευάστηκαν σε φούρνο μικροκυμάτων.
Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί, πως τόσο οι γερμανικές, όσο και οι ελβετικές και ρωσικές έρευνες είχαν δείξει, πως όλες οι παραπάνω επιδράσεις των φούρνων μικροκυμάτων οδηγούν τελικά σε αμετάκλητες ζημιές στη νευρο-ηλεκτρική ακεραιότητα του νευρικού συστήματος[10] και τον απομαγνητισμό του ανθρώπινου εγκεφαλικού ιστού.


(βιβλίο "Απαγορευμένες Τεχνολογίες" -εκδ. ΑΡΧΕΤΥΠΟ)

[1] ή 2,45GHz
[2] νευροτοξικό =δηλητηριώδης στο νευρικό σύστημα και νεφροτοξικό =δηλητηριώδης στα νεφρά
[3] Το αίμα για τις μεταγγίσεις θερμαίνεται συνήθως, αλλά όχι στους φούρνους μικροκυμάτων.
[4] εργάστηκε ως επιστήμονας τροφίμων για πολλά έτη για μια από τις σημαντικότερες ελβετικές επιχειρήσεις παγκόσμιας εμβέλειας, αλλά απολύθηκε από την εργασία του επειδή έθεσε ερωτήματα σχετικά με διαδικασίες επεξεργασίας που μετουσίωσαν τα τρόφιμα
[5] ειδικά η αναλογία των τιμών HDL (κακή χοληστερόλη) και LDL (καλή χοληστερόλη)
[6] ζέσταμα τροφίμων σε φούρνο μικροκυμάτων
[7] στις 25 Αυγούστου 1998
[8] οι ρωσικές ερευνάς έγιναν από το ίδρυμα ραδιοτεχνολογίας στο Kinsk, και, στο ίδρυμα ραδιοτεχνολογίας στο Rajasthan, της πρώην ΕΣΣΔ.
[9] Αποελέσματα της ρωσικής έρευνας που αναφέρονται στο βιβλίο The Body Electric τουRobert O. Becker
[10] Μελέτη Ι. Ρ. Luria, Novosibirsk १९७५अ

ΠΗΓΗ

Παρασκευή 30 Ιουλίου 2010

Επιχείρηση «Φόβος» εξετελέσθη... over


Τα μέτρα θα περάσουν και ο Έλληνας δεν θα αντιδράσει, έλεγε σε συνομιλητές του ο Στρος Καν

ΟΛΑ ΗΤΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ

Όλα όσα βιώνουμε σήμερα, το κρέμασμα στο τσιγκέλι της Ελλάδας, με τον ελληνικό λαό να βρίσκεται κάτω από την απειλή πτώχευσης, να γυρίσουμε στη δραχμή και ότι κινδυνεύσαμε να χάσουμε ό,τι ο καθένας κατάφερε να φτιάξει, ήταν όλα προγραμματισμένα. Μέχρι και στην τελευταία λεπτομέρεια! Βήμα βήμα... Και σίγουροι για την επιτυχία τους!

Τα μέτρα θα περάσουν όλα. Και ο Έλληνας δεν θα αντιδράσει! Είναι εκμυστηρεύσεις στενότατων φίλων, Γάλλων, του προέδρου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Ντομινίκ Στρος Καν. Και οι οποίοι τις έχουν μεταφέρει σε συζητήσεις που είχαν με φίλους τους εδώ στην Ελλάδα.

Ο ψυχολογικός πόλεμος ήταν το καίριο στοιχείο για την επιτυχία του σχεδίου. Και το εφαρμόζει κατά γράμμα ο έλληνας πρωθυπουργός, λένε, ο οποίος τήρησε όλες τις... συμβουλές που του είχαν δοθεί απʼ έξω... Και... ελληνοποιήθηκαν με το επικοινωνιακό επιτελείο που συνεδρίαζε σε ξενοδοχείο των βορείων προαστίων. Το πρότζεκτ έφερε το όνομα «Φόβος». Στόχος να καταρρεύσει ο Έλληνας, να φοβηθεί ότι θα τα χάσει όλα και να συμβιβασθεί, να αποδεχθεί τα μέτρα, να μην αντιδράσει, να μη χάσει τα λιγότερα...

Το «σλόγκαν» «Χρεοκοπία ή μέτρα» εκεί απέβλεπε... Και πέρασε μια... χαρά μέσα από άρθρα και ρεπορτάζ... Και απέδωσε, όπως είχε προβλεφθεί.

Μαζικές διαδηλώσεις δεν υπήρξαν. Ο κόσμος, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, αλλά και μικρομεσαίοι, παρότι το εισόδημά τους ληστευόταν, η δουλειά τους κινδύνευε, το λουκέτο ήταν προ των πυλών, δεν βγήκε στους δρόμους... Βέβαια όλα αυτά μέχρι στιγμής... Γιατί κανένας δεν μπορεί να προβλέψει τι μπορεί να έρθει από τον Σεπτέμβριο και μετά... Επομένως ας μη χαίρονται οι εμπνευστές της... ιδιωτικοποίησης της Ελλάδας και του ελληνικού λαού.

Ομολογούν πάντως ότι η... εμπειρία του ΔΝΤ είναι ότι τέτοια μέτρα ανάλγητα μόνο με σοσιαλιστικές κυβερνήσεις μπορούν να περάσουν... Και αυτό συμβαίνει παντού, λένε οι συνομιλητές του Στρος Καν στους έλληνες φίλους τους...

Αν και οι σοσιαλιστικές κυβερνήσεις –όπως η δική μας– προσφέρονται να υλοποιήσουν τα... προγράμματά του (για το... καλό μας πάντα....), παραδέχονται ότι δεν είναι αποτελεσματικές οι σοσιαλιστικές κυβερνήσεις. Αλλά και αυτό τους εξυπηρετεί! Γιατί, θα διερωτηθείτε. Η εξήγηση είναι απλούστατη αλλά και σατανική: Δημιουργούν με την αναποτελεσματικότητά τους τις προϋποθέσεις να παρέμβουμε και να επιβάλουμε ό,τι θέλουμε, στον βωμό της ανάκαμψης, να αποτραπεί η καταστροφή, η πτώχευση, η θηλιά των κερδοσκόπων, λένε...

Και μετά η χώρα γίνεται προτεκτοράτο, αποικία του ΔΝΤ, υπάλληλός τους

η κυβέρνηση. Και μέσα σ' αυτό το... πλαίσιο, μετά τα οικονομικά και τα εργασιακά, έρχεται η σειρά των εθνικών θεμάτων. Όπου ήδη το ζούμε, με όλους γύρω μας από κάτι να γυρεύουν και τον... φίλο μας τον Ερντογάν να κάνει όλο και νέα βήματα μπροστά, εκεί κατέληξε η θερμή επίσκεψη του τούρκου πρωθυπουργού.

Είναι πεπεισμένος πάντως ο Ντομινίκ Στρος Καν ότι ο Παπανδρέου θα τα καταφέρει. Τον στηρίζουν όλοι, έχει πλάτες, λένε οι στενοί φίλοι του προέδρου του ΔΝΤ. Εκείνο έλειπε, να τους κάνει τη δουλειά και να μην τον στηρίζουν... Μικρό πράγμα είναι, ότι τους άνοιξε την Κερκόπορτα για να εισβάλουν στην Ευρώπη και να κάνουν μπάχαλο το ευρώ...

Κι αν δεν έχει μέλλον εδώ, μια θέση έξω τον περιμένει...
ΠΗΓΗ

ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΦΑΝΕΙΣ ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ «ΕΣΧΑΤΗ ΓΡΑΜΗ ΑΝΑΣΧΕΣΕΩΣ» ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΟΣ, ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΤΥΧΟ (ΑΝΘ-) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΠΟΥΘΕΝΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ (ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, Ε.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΞΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΤΛ) ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΗΣΕΙ ΤΟΥΣ... «ΤΟΥΡΚΟΥΣ» ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ΑΧΜΕΤ ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ / ΔΑΥΪΔΟΓΛΟΥ !!! ΤΟΥ ΦΙΛΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΡΟΥΤΣΑ...

ΟΙ ΛΑΖΟΙ – Ανήκουν στην πελασγική φυλή και είναι κατά βάσιν λαός ναυτικός. Δεν συμπαθούν τους Τούρκους, κατοικούν στις περιοχές Τραπεζούντος, Κερασούντος, Κοτυώρων (Ορντού) και στην περιοχή της Γεωργίας του Βατούμ (Ατζαρία). Συγγενικό φύλο προς αυτούς, θεωρουνται οι Μιγγρελοί, απόγονοι των αρχαίων Κόλχων. Στους Λαζούς ανήκουν και οι Οφίτες ή Οφλήδες, οι οποίοι εξισλαμίσθηκαν τον ΙΖ’ αιώνα και διατηρούν ακόμη έντονη την Ελληνική τους καταγωγή, έχοντες λανθάνουσα Ελληνική συνείδηση και ομιλούν ακόμη την Ελληνική. Το 1904, αριθμούσαν 120.000 άτομα. Σήμερα, υπολογίζονται σε τετραπλασίους.

ΟΙ ΜΕΣΟΧΑΛΔΗΝΟΙ – Κατοικούν στο βιλαέτι Τραπεζούντος και το 1904 αριθμούσαν 80.000 άτομα. Είναι απόγονοι παναρχαίων Ελλήνων, των Χαλύβδων. Αν και τυπικώς παρουσιάζονται ως μουσουλμάνοι, είναι κατ’ ουσίαν δίθρησκοι. Ήσαν αιρετικοί Χριστιανοί επί Βυζαντίου. Κατεργάζονται τον σίδηρο, ως πεταλουργοί, για αυτό και καλούνται υπό των Τούρκων Ναλτζήδες.

ΟΙ ΣΑΥΝΝΟΙ (ΣΑΝΝΟΙ Ή ΤΣΑΝΝΟΙ) – Πανάρχαιο Ελληνικό φύλο. Ο Ξενοφών, στην Κύρου Ανάβασιν, τους αναφέρει όταν διήλθε δια μέσου της χώρας τους, οδηγώντας τους Μυρίους μετά τη μάχη στα Κούναξα (401 π.Χ.). Μουσουλμάνοι, αλλά διατηρούν στην πίστη τους πολλά στοιχεία της παναρχαίας Ελληνοφρυγικής λατρείας, που θυμίζουν την λατρεία της Μητέρας Γης. Οι Τσάννοι (Τσαννίκ τους καλούν οι Τούρκοι) ήσαν κι αυτοί αιρετικοί, μοντανιστές. Στις αρχές του περασμένου αιώνος, ανήρχοντο σε 303.955 άτομα. Είχαν στενές και φιλικές σχέσεις με τους Έλληνες Ορθοδόξους του Πόντου.

ΟΙ ΚΟΛΧΟΙ (ΜΙΓΓΡΕΛΟΙ) ΚΑΙ ΟΙ ΑΒΑΣΓΟΙ – Οι Μιγγρελοί είναι απόγονοι των Κόλχων, παναρχαίου Ελληνικού φύλου του Καυκάσου. Δεν είναι αιγυπτιακές καταγωγής, όπως εσφαλμένως θεωρούσαν κάποιοι, στηριζόμενοι στα όσα περί αυτών (περιτετμημένοι, μελαμψοί, ασχολούμενοι με την επεξεργασία του λιναριού) αναφέρει ο Ηρόδοτος. Όμως, πολλοί ανθρωπολόγοι βεβαιούν ότι, είναι Αρίας καταγωγής. Άλλοι δε, ότι είναι απόγονοι των λεγομένων Πρωτοελλήνων του Καυκάσου. Διατηρούσαν μάλιστα, σχέσεις με τους βασιλικούς Οίκους των Περσών.
Οι Αβασγοί ή Αβάσκοι (νυν Αμπχάζιοι) ήσαν γνωστοί κατά την αρχαιότητα και αναφέρονται στα Αργοναυτικά των Ορφικών (754) ως λαός αυτόχθων, κατοικών βορείως της Κολχίδος. Οι αρχαίες παραδόσεις μνημονεύουν παναρχαίους δεσμούς των Κρητών και των Μυκηναίων με τις χώρες της Μαύρης Θαλάσσης και συγκεκριμένως με τα παράλια της Αβασγίας, όπου βρίσκονται οι πόλεις Διοσκουριάς και Πιτυούς (νυν Πιτσούντα όπου και ναός της Παναγίας, του 6 ου αιώνος, κτισθείς υπό του Ιουστινιανού). Κόλχοι και Αβασγοί, αριθμούσαν το 1904, 210.510 άτομα…

ΟΙ ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΙ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ – Κατοικούν στο βιλαέτι της Τραπεζούντος, στην περιφέρεια μεταξύ Πλατάνων και Τριπόλεως. Κατοικούν σε 45 χωριά και ονομάζονται Τσεπνήδες.

ΟΙ ΚΙΡΚΑΣΙΟΙ – Είναι η υπερήφανη φυλή των Τσερκέζων του Καυκάσου, η οποία έχει συνείδηση της φρυγοπελασγικής καταγωγής της. Καυχώνται ότι συνδέονται φυλετικώς προς τους ιστορουμένους Αχαιούς του Καυκάσου και προς τους Κρήτες (τους Σφακιανούς μάλιστα), των οποίων έχουν το ευσταλές και το εύσωμον. Διατηρούν ζωηροτάτη ανάμνηση της καταγωγής τους, καθώς και της Χριστιανικής θρησκείας, σέβονται τον Σταυρό, πιστεύουν στην Παναγία, επικαλούνται τους Αγίους Αποστόλους και γενικώς, τελούν έθιμα χριστιανικά. Στις αρχές του περασμένου αιώνος, οι Κιρκάσιοι του Καυκάσου ανήρχοντο σε 1.500.000 ψυχές και οι ομόφυλοί τους στην Μικρά Ασία, Κουρδιστάν, Αρμενία, Συρία, Μεσοποταμία (Ιράκ) και Θράκη ανήρχοντο σε 700.000 ψυχές. Η γλώσσα τους είναι φρυγοπελασγικής προελεύσεως και παρέμεινε, όπως και η Αλβανική, πρωτόγονη. Η Παναγία, για αυτούς, καλείται και Μέρισσα (Μέλισσα) θεά των Μελισσών, ιερειών του θεού Απόλλωνος, στους Δελφούς, καθώς και των θεαινών Δήμητρος, Αρτέμιδος και Κυβέλης. Κατά την άνοιξη γίνεται εορτή προς τιμήν του θεού Σωσεζές (Σωτήρος Διός ή Ζηνός) καθώς και άλλη προς τιμήν του προστάτου των Χαλύβων Τληέφε (Ηφαίστου). Περί τα τέλη του Οκτωβρίου, γίνεται η εορτή των νεκρών (Ψυχοσάββατον) και η εορτή του Κεραυνού. Επίσης, τιμούν τον θεό του Πολέμου και της Δικαιούνης Σιβλ.

ΟΙ ΙΒΗΡΕΣ – Πρόκειται για τους Γεωργιανούς, οι οποίοι αποκαλούνται υπό του Ηροδότου Σάπειροι. Αρχαιότατο πρωτοελληνικό φύλο. Ίσως απόγονοι των κατοίκων της Ατλαντίδος. Κατά τις αρχές του πεερασμένου αιώνος, οι Γεωργιανοί που κατοικούσαν στην Μικρά Ασία, ανήρχοντο σε 55.000 άτομα…

ΟΙ ΙΣΑΥΡΟΙ (ΑΦΣΑΡΟΙ) – Η Ισαυρία είναι ορεινή χώρα της Μικράς Ασίας και βρίσκεται στα νότια της Λυκαονίας, στο κεντρικό τμήμα της οροσειράς του Ταύρου, κοντά στις πύλες της Κιλικίας. Σήμερα, η περιοχή λέγεται Καραμανία. Οι Ίσαυροι, είναι πανάρχαιο πελασγικό φύλο. Ασχολούνται με τους ίππους και τα όπλα και είναι πολύ φιλόξενοι. Τον περασμένο αιώνα, ήσαν 225.000 ψυχές.

ΟΙ ΓΑΛΛΟΓΡΑΙΚΟΙ - Περί τα τέλη τού 2 ου π.Χ. αιώνος, εγκαθίστανται στην μεταξύ του Σαγγαρίου και του Άλυος χώρα, τα λείψανα της Γαλατικής φυλής των Τεκτοσάγων, οι οποίοι μετά την εισβολή τους στο Ευρωπαϊκό τμήμα της Ελλάδος εισβάλλουν στην Μικρά Ασία και υποχρεώνουν το βασίλειο της Περγάμου να τους πληρώνει βαρύ ετήσιο φόρο. Αντιμετωπίσθηκαν από δύο βασιλείς, που έμειναν στην Ιστορία, με τον τίτλο του Σωτήρος. Τον Άτταλο τον Α’ και τον Αντίοχο τον Α’. Οι Γαλάτες συνετρίβησαν. Όσοι απέμειναν, εγκατεστάθησαν στην περιοχή της Αγκύρας και εξελληνίσθησαν, αναμιχθέντες με το ντόπιο φρυγοελληνικό στοιχείο της χώρας. Σε αυτούς απευθύνθηκε – με Επιστολή του – ο Απόστολος Παύλος. Οι Βυζαντινοί δε, το τμήμα εκείνο της Φρυγίας στο οποίο εγκατεστάθησαν όσοι απέμειναν, το ονόμασαν Γαλλογραικία. Στην Άγκυρα εσώζοντο βυζαντινές εκκλησίες, οι οποίες κατεστράφησαν όμως το 1922. Οι Τούρκοι εξισλάμισαν τους κατοίκους και χρησιμοποίησαν τους Γαλλογραικούς στον κρατικό μηχανισμό τους! Εξακολουθούν να διατηρούν τις ιδιαίτερες παραδόσεις τους και τα έθιμά τους. Το 1904 αριθμούσαν 95.000 άτομα. Εκτός από την Άγκυρα, κατοικούν και στην περιοχή Κορνιάσπων (Υοσγάτη).

ΟΙ ΛΥΚΙΟΙ - Η Λυκία είναι η χερσόνησος της νοτιοδυτικής Μικράς Ασίας, που βρίσκεται έναντι της νήσου Μεγίστης (Καστελλόριζο). Υπήρξε από τα πανάρχαια έτη τμήμα του Ελληνικού Έθνους και κατά την εποχή της ακμής της είχε περί τις 70 πόλεις. Κατά την βυζαντινή περίοδο ανήκε στο θέμα των Κιβυρραωτών. Σπουδαιότερες πόλεις της Λυκίας ήταν η Ξάνθος, αποικία Κρητών (νυν Γκιουνέκ), τα Πάταρα (νυν Γκελεμίς), τα Πίναρα, η Τλως (νυν Δουέρ), τα Μύρα, έδρα του μεγάλου ιεράρχου Αγίου Νικολάου (νυν Ντεμπρί), η Φάσηλις, η Μάκρη (εκ της οποίας η Νέα Μάκρη Αττικής) και αρκετές άλλες. Οι τουρκοφανείς Λύκιοι διατηρούν ήθη και έθιμα της προτέρας χριστιανικής λατρείας, ανήρχοντο δε κατά τις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνος σε 95.000 άτομα.

ΟΙ ΓΕΖΙΤΕΣ - Η φυλή αυτή, αρχικώς λάτρευε τον Μίθρα, τον θεό του Ηλίου και κατοικούσε κοντά στην ανατολική όχθη της Κασπίας θαλάσσης. Πιέσθηκε από άλλους, μετανάστευσε νοτιώτερα και ήρθε σε επαφή με Χριστιανούς και Μουσουλμάνους. Το ιερό βιβλίο τους, η «Μουσσαφιρές», απαρτίζεται από δόγματα και πεποιθήσεις, που έχουν ληφθή και εκ των τριών αυτών θρησκειών. Το πνευματικό κέντρο τους, βρίσκεται στο Λαλάς του Ιράκ, οι δε Γεζίτες είναι διεσπαρμένοι στο Ιράκ, την Συρία και την Τουρκία. Κατά τον 18 ο αιώνα, ανήρχοντο συνολικώς σε 250.000 ψυχές. Στην Τουρκία, ζουν στο Κουρδιστάν, συγχέονται δε με τους «Κηζηλμπασήδες». Οι Γεζίτες είναι υπολείμματα αιρέσεως Χριστιανικής διότι όταν προσεύχονται δεν στρέφονται προς την Μέκκα, αλλά προς ανατολάς, κάνουν το σημείο του Σταυρού και εκτελούν τρεις γονυκλισίες. «Βαπτίζουν» τα παιδιά τους και πιστεύουν σε έναν θεό, αλλά ισχυρίζονται ότι εντός αυτού του θεού υπάρχει και δεύτερος που απαρτίζεται εκ του Ταβούς (Σατανάς), του Γεζίτ και του Σεΐχ Χαδή. Είναι ο μόνος μουσουλμανοφανής λαός, ο οποίος ΔΕΝ είναι ελληνικής καταγωγής.

ΟΙ ΚΑΠΠΑΔΟΚΕΣ - Η Καππαδοκία είναι μία εκτεταμένη χώρα της Μικράς Ασίας και υπήρξε επί σειρά αιώνων φρούριο και ακρόπολη του Ελληνισμού. Περιλαμβάνει την περιοχή από το κέντρο της εντός του Άλυος χώρας μέχρι του ποταμού Ευφράτου και προς νότον φθάνει μέχρι του Ταύρου και του Αντίταυρου, συμπεριλαμβανομένης και της πόλεως Νίγδης. Γνώρισε μεγάλη ακμή από του 3 ου μέχρι του 5 ου αιώνος, επεξετάθη δε μέχρι του Καυκάσου, της Κριμαίας, της Κολχίδος και της Συρίας. Με τον θάνατο του Μιθριδάτου, κατέστη ρωμαϊκή επαρχία. Εξ αυτής προέρχονται οι μεγαλύτεροι Πατέρες του Χριστιανισμού: Γρηγόριος ο Θαυματουργός ο Νεοκαισαρείας, Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός και Γρηγόριος ο Νύσσης αδελφός του Βασιλείου. Κυριώτερες πόλεις της Καππαδοκίας τώρα, που ήκμασαν κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας ως κέντρα Ελληνισμού ήσαν η Καισάρεια, η Νεάπολις (Νεβ-Σεχήρ), η Νίγδη (έδρα της Μητροπόλεως Ικονίου), η Καρβάλη, η Σεβάστεια, το Ανδρονίκειον και το χωριό Προκόπιον. Οι μουσουλμανοφανείς πληθυσμοί στην Καππαδοκία – απόγονοι εξισλαμισθέντων Ορθοδόξων Χριστιανών – εσέβοντο το φυλασσόμενο σκήνωμα του Αγίου Γρηγορίου στην Καρβάλη μέχριτην ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923. Τότε, οι Έλληνες που έφυγαν, πήραν μαζί τους το λείψανό του, παρά το γεγονός ότι οι κάτοικοι του χωριού Νένεζι (παραφθορά της αρχαίας πόλεως Ναζιανζού) οι οποίοι παρέμειναν πίσω παρεκάλεσαν να τους το αφήσουν εκεί, για να προστατεύει το χωριό τους! (πηγή: λήμμα στην εγκυκλοπαίδεια του «ΗΛΙΟΥ» περί Ναζιανζού). Τουρκοφανείς Καππαδόκες είναι και οι Τροκμηνοί ή Τουρκομάνοι που κατοικούν σε περιοχές Τσερκέζων και Αφσάρων. Άλλοι, κατοικούν στην ορεινή περιοχή Καφίρ Καλά (Φρούριο των Απίστων). Τα ήθη, οι παραδόσεις, τα άσματα των τελευταίων (στα οποία περιλαμβάνονται μέχρι και θούρια Αλεξάνδρων (Ισκεντέρ) και Βασιλέων (Κηράλ), ανάμνηση των πολέμων του Ηρακλείου, μαρτυρούν ότι δεν προέρχονται από Τούρκους ή Τουρανούς, αλλά από ένα μεγάλο Έθνος που ανέδειξε μεγάλους στρατηλάτες Βασιλείς. Με ιδιαίτερο σεβασμό ψάλλουν τα κεφάλαια του Κορανίου, που αφορούν τον Μέγα Αλέξανδρο, τους πολέμους κατά των Περσών, τον Ηράκλειο, την Παναγία, τον Χριστό. Το 1904 αριθμούσαν 95.000 άτομα, η δε ονομασία τους Τουρκομάνοι, προέρχεται από τον νομαδικό ή ημινομαδικό τους βίο. Οι Τροκμηνοί, δεν προέρχονται από τους επήλυδες Γαλάτες. Είναι γηγενής πληθυσμός.

ΟΙ ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΙ - Προέρχονται εξ Ελληνικών πληθυσμών αναμφισβητήτως και είναι οι απόγονοι των εικονοκλαστών Ελλήνων που απεσπάσθησαν από τους Ορθοδόξους Έλληνες κατά την εποχή της εικονομαχίας. Ανήκουν στην αίρεση των Αστάτων – η λέξη διεσώθη παρεφθαρμένη ως Απτάλ στην Τουρκική και σημαίνει τον περιπλανώμενο αιρετικό, τον άστατο – και είναι μία εκ των σημαντικωτέρων ομάδων μουσουλμανοφανών της Μικράς Ασίας! Διακρίνονται δε, για το άσβεστο μίσος που τρέφουν εναντίον των Τούρκων (βλ. Γ. Κλ. Σκαλιέρη «ΛΑΟΙ ΚΑΙ ΦΥΛΑΙ ΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ»). Στο βιλαέτι Σμύρνης, οι Γιουρούκοι κατοικούσαν ανέκαθεν στο σαντζάκι Σμύρνης, στην επαρχία Περγάμου, στην επαρχία Κλανούδας (Κούλων), στην επαρχία Ακρασού (Ασμά ή Εσμέ), στην επαρχία Θυατείρων (Ακ Χισάρ), στα Σώκια, στη Λαοδίκεια (Ντενισλή), στη Μύνδο (Μεντές), στα Μύλασα Καρίας (Μυλάς) και στην περιοχή Γόρδων (Γιορδές). Στη Βιθυνία, οι Γιουρούκοι κατοικούν στη Μεσοθυνία (Αδά – Παζάρ), Τότταιο, Κύβελα (Γκέιμπε) και Κάλπη. Υπάρχουν και σε πολλές άλλες περιοχές, όπως στη Δαρδανίδα (Καλέι Σουλτανιέ), στις Πηγές (Πήγας), στη Νεανδρία (Εζινέ), στην Άσσο, στην Πιονία, στην Αττάλεια, στο Καριέ Ουτμούκ (την «κώμη κελαηδήματος των πτηνών», όπως λέγεται η αρχαία κώμη των Οιάνδων), ακόμη και κοντά στην Άγκυρα, στην Κασταμονή, στην Γάγγρα (Κάγκαρι) και στη Σινώπη. Συναντώνται στη Σεβάστεια, ως Τσεπνήδες, Τεκελήδες και Ταχτατζήδες. Επίσης, στην Κιλικία. Ακόμη και στην Αλεξανδρέττα, στα σύνορα με τη Συρία! Δεν μιλούσαν καλά την τουρκική κατά το παρελθόν. Στις αρχές του περασμένου αιώνος, ανήρχοντο σε 1.291.861 άτομα! Σήμερα, υπολογίζονται σε τετραπλασίους…

ΟΙ ΚΗΖΗΛΜΠΑΣΗΔΕΣ - Ένας από τους σημαντικώτερους μουσουλμανοφανείς λαούς της Μικράς Ασίας. Είναι απόγονοι των Παυλικιανών, Ελλήνων την καταγωγή, που εξεγέρθησαν υπό τον Χαρβέα και τον Χρυσόχειρα, κατά του Βυζαντίου και αφού συνετρίβησαν, κατέφυγαν στον εμίρη της Μελιτηνής, μέχρι που βρήκαν αργότερα την ευκαιρία επανόδου τους στα πάτρια εδάφη. Αυτο – ονομάζοντο Έλληνες Χριστιανοί, ενώ τους Ορθοδόξους τους αποκαλούσαν Ρωμαίους (Ρωμηούς). Πυκνοί οικισμοί τους συναντώνται στη Σεβάστεια. Το όνομά τους, προέρχεται από τον Ερυθρό ποταμό (Κηζήλ Ιρμάκ). Στα 1904, ανήρχοντο σε 384.834 άτομα.

ΠΙΣΙΔΕΣ – ΛΥΚΑΟΝΕΣ – ΠΑΜΦΥΛΟΙ και ΒΙΘΥΝΟΙ ΤΟΥΡΚΟΦΑΝΕΙΣ - Η Πισιδία είναι ορεινή χώρα της κεντροδυτικής Μκράς Ασίας με κυρώτερα κέντρα την Σπάρτη (Ισπάρτα) και το Πολύδωρον (Μπουρδούρ). Πανάρχαιο πελασγικό – ελληνικό – φύλο οι Πισίδες, λαός τραχύς και ορεισίβιος. Το 1904, ήταν 85.000 περίπου. Οι Λυκάονες, κατέχουν το κέντρο της Μικράς Ασίας και κυριώτερη πόλη τους είναι το Ικόνιο. Πανάρχαιο ελληνικό φύλο, όπως και οι Πισίδες. Το 1904, 70.040 άτομα. Η Παμφυλία, βρέχεται από τον κόλπο της Ατταλείας. Οι Έλληνες εκεί και στην Πέργη, ήταν 90.000 άτομα στις αρχές του 20 ου αιώνος. Οι Βιθυνοί τώρα, προήρχοντο από την Βόρειο Ελλάδα και είναι άγνωστο πότε βρέθηκαν στη Μικρά Ασία. Ήταν πάντως από τους τελευταίους Έλληνες που εξισλαμίσθηκαν βιαίως. Προύσα, Κίος, Ελενόπολις, Μουδανιά, Νίκαια, Νικομήδεια, Χαλκηδών, λαμπρά κέντρα του Ελληνισμού της Βιθυνίας. Παρά τις διώξεις τους, μέχρι τις αρχές του περασμένου αιώνος 200.000 περίπου Βιθυνών διατηρούσαν σημαντικά στοιχεία της προτέρας χριστιανικής πίστεώς τους, ακόμη και ποιητικά στοιχεία (τραγούδια) χαρακτηριστικές αποδείξεις της ελληνικής καταγωγής τους.

ΖΕΪΜΠΕΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΜΑΚΟΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ - Οι Ζεϊμπέκοι είναι εξισλαμισμένοι Θράκες που χρησιμοποιήθηκαν από τους Τούρκους για τις στρατιωτικές ανάγκες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κατοικούν στο Αϊδίνιο στα όρη του Τμώλου (Μποζ Νταγ) και της Μεσογίδος (Κεστενέ Νταγ). Ανήρχοντο σε 40.000 το έτος 1904. Η ονομασία Ζεϊμπέκοι προέρχεται από το Ζευς και βεκκός που στην φρυγοελληνική διάλεκτο σημαίνει ψωμί. Οι Πομάκοι, προέρχονται κι αυτοί από τη Θράκη. Είναι ευρέως γνωστά τα περί της Ελληνικής καταγωγής τους. Στη Μικρά Ασία, ανήρχοντο σε 85.823 ψυχές τον περασμένο αιώνα.

ΟΙ ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΗΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ - Χαρακτηριστική περίπτωση κρυπτοχριστιανών της Μικράς Ασίας. Η Λάμψακος βρίσκεται επί της ακτής της Προποντίδος. Η Νέα Λάμψακος, στον νότιο Ευβοϊκό κόλπο. Στην Λάμψακο έζησαν την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου ο Όσιος Παρθένιος από την Μελιτούπολη, ο οποίος ανεδείχθη σε περίφημο Επίσκοπο. Η μνήμη του εορτάζεται την 7η Φεβρουαρίου. Το ιερό λείψανό του, ετάφη στον Ναό του Παντοκράτορος, τον οποίο έκτισε ο ίδιος. Πρόσφυγες από εκεί, στην περιοχή της Χαλκίδος, έλεγαν ότι πολλοί άρρωστοι επεσκέπτοντο τον τάφο του, τοποθετούσαν τα ενδύματά τους πάνω του και επέστρεφαν υγιείς στις εστίες τους. Έλεγαν μάλιστα για κάποια κρυπτοχριστιανή, η οποία άναβε την κανδήλα του Οσίου. Οι «Τούρκοι» της περιοχής τρέφουν μεγάλο σεβασμό προς τον Όσιο Παρθένιο, για αυτό και συνεχίζουν να θεραπεύονται ασθενείς από αυτόν, ακόμη και σήμερα! Τον αποκαλούν «Σαρί Μπαμπά» (Κίτρινο Πατέρα) εξ αιτίας της ωχρής μορφής που παρουσιάζει η απεικόνισή του.


Δικαιώθηκε η έρευνά μας για τις Μειονότητες στην Τουρκία : Μόνο το 19% των πολιτών αισθάνονται Τούρκοι, σύμφωνα με έρευνα τής Εβραϊκής Ραββινείας!!!..


Το θέμα, το... «ψάχνουν» κι οι Εβραίοι !!..


Άγκυρα, Τουρκία 30/09/2009 15:13 (ΑΠΕ-ΜΠΕ του ανταποκριτή μας Α. Αμπατζή)

Τουρκία - Ερευνα σχετικά με τις διαφορετικές "ταυτότητες" στη χώρα

Ενδείξεις για αρνητική αντιμετώπιση των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων από την πλειοψηφία του τουρκικού λαού περιλαμβάνει έρευνα σχετικά με τις διαφορετικές "ταυτότητες" στην Τουρκία που πραγματοποίησε σε όλη τη χώρα το "ίδρυμα εβραϊκής ραββινείας" τής περιοχής Πέρα στην Κωνσταντινούπολη.

Η έρευνα έγινε με βάση δείγμα 1.108 ατόμων.

Οι απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση για τον αυτοπροσδιορισμό έχουν ως εξής: πολίτης της Τουρκίας 51%, μουσουλμάνος 19%, Τούρκος 19%, Κούρδος 2%, αλεβής 2%.
Οι όροι Ελληνας, εβραίος, Αρμένιος αφορούν τις μη μουσουλμανικές μειονότητες στην Τουρκία, δηλαδή πολίτες της Τουρκίας.

Η εικόνα που προκύπτει από τις απαντήσεις στην ερώτηση "ποιοι από τους παρακάτω υπάρχουν στο περιβάλλον σας", είναι η εξής: Κούρδοι 64%, αλεβίδες 53%, άθεοι 14%, Αρμένιοι 10%, Ελληνες 8%, εβραίοι 7%.

Ωστόσο, η μεγάλη πλειοψηφία δεν γνωρίζει τίποτα για τους διαφορετικούς. Οι Τούρκοι δεν έχουν γνώσεις για εβραίους (76%), Ελληνες (74%), Αρμένιους (74%), άθεους (73%), αλεβίδες (40%), Κούρδους (30%).

Παρ' όλα αυτά, όμως, οι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι δεν θα ήθελαν για γείτονα άθεους (57%), εβραίους (42%), χριστιανούς (35%), ξένους που προέρχονται από ξένες χώρες (18%), Τούρκους μουσουλμάνους από διαφορετική αίρεση (13%).

Ως προς την "πίστη προς το τουρκικό κράτος" οι ερωτηθέντες δήλωσαν τα εξής: αλεβίδες 54%, Κούρδοι 38%, άθεοι 20%, Ελληνες 16%, Αρμένιοι 15%, εβραίοι 15%.

Η πλειοψηφία θεωρεί ότι θα προκαλούσε ενόχληση αν τα μέλη μη μουσουλμανικών μειονοτήτων εργάζονται σε χώρους όπως η ΜΙΤ (υπηρεσία πληροφοριών) 57%, δικαιοσύνη 55%, ασφάλεια 55%, ένοπλες δυνάμεις 55%, υψηλές θέσεις στα πολιτικά κόμματα 51%, δήμοι 46%, επιστημονικά ιδρύματα 44%, υγεία 44%.

Κληθέντες να βαθμολογήσουν από το 0 έως το 10 τους μουσουλμάνους, τους εβραίους και τους χριστιανούς ως προς το αν είναι έμπιστοι, εργατικοί και με σεβασμό προς τον άνθρωπο, οι ερωτηθέντες απάντησαν ως εξής:

-έμπιστοι: μουσουλμάνοι 7,5 -εβραίοι 3,6 -χριστιανοί 3,9
-εργατικοί: μουσουλμάνοι 6,7- εβραίοι 6,8 - χριστιανοί 6,4
-με σεβασμό προς τον άνθρωπο: μουσουλμάνοι 7,6 - εβραίοι 4,7 - χριστιανοί 5,1

Τέλος, από τις απαντήσεις που δόθηκαν σχετικά με τη συμβολή των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων σε διάφορους τομείς, προέκυψε η εξής εικόνα: εμπόριο-επιχειρήσεις 68%, τέχνες-αθλητισμός 64%, επιστήμη-παιδεία 59%, πολιτική 42%.


ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΑΥΤΟ; ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ , ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΡΒΙΣΕΣ , ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ !!! ΓΕΜΑΤΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ...


Να βλέπουμε λίγο και «τα τού οίκου μας» κύριε Νταβούτογλου, έτσι;


Ελληνικές ρίζες (!) έχουν οι Μεβλεβήδες και οι Μπεκτασήδες σας, οι Δερβίσες σας δηλαδή…

Ασχοληθήκαμε ήδη συστηματικώς με μία πλειάδα μουσουλμανοφανών λαών τής Τουρκίας: Λαζοί, Μεσοχαλδηνοί, Σαύννοι, Κόλχοι, Αβασγοί, Γιουρούκοι, Κιρκάσιοι, Ίβηρες, Ίσαυροι, Γαλλογραικοί, Λύκιοι, Γεζίτες, Καππαδόκες, Κηζηλμπασήδες, Πισίδες, Λυκάονες, Πάμφυλοι, Βιθυνοί τουρκοφανείς, Ζεϊμπέκοι, Πομάκοι τής Μικράς Ασίας, κρυπτοχριστιανοί της Λαμψάκου… Εξ όλων αυτών, ΜΟΝΟΝ οι Γεζίτες είναι ΜΗ Ελληνικής καταγωγής!

Έχετε ακούσει για τους Δερβίσες; Αυτοί, υπήρξαν παραφυάς του Ελληνικού χριστιανικού τάγματος των Ικετών Μοναχών. Είναι απόγονοι Νεστοριανών Ελλήνων και άλλων αιρετικών Ελλήνων, επίσης. Το τάγμα των Μεβλεβήδων και το τάγμα των Μπεκτασήδων.

Ο Μεβλανά Τζελαλεδδίν Ρουμ, υπήρξε ένας εκ των ιδρυτών τού τάγματος των Μεβλεβήδων. Περί του Τζελαλεδδίν Ρουμ, δεν είναι γνωστό τίποτε, αλλά είναι βέβαιον ότι η μητέρα του ως και η σύζυγός του, η κυρά – Κατούν, ήσαν Ελληνίδες. Ο Τζελαλεδδίν, μετά τις ήττες των Ελληνικών στρατευμάτων, απέτρεψε απειληθείσα σφαγή Χριστιανών ως εξής: «Κατά τινα Παρασκευήν, ευθύς ως έμαθε την μελετωμένην σφαγήν, μετέβη εις τέμενος (τζαμίον) εν ώ θα ετέλει το προσκύνημα αυτού ο Ηγεμών τής χώρας. Τού Ηγεμόνος ελθόντος και συγκεντρωθέντος πλήθους πιστών, ο πατήρ τού Τζελαλεδδίν ονομαζόμενος Μπεχαρεδδίν, απευθυνόμενος προς την ομήγυριν ηρώτησεν: «Ο Θεός είναι Κύριος όλων ή μόνον των μουσουλμάνων;» Οι παριστάμενοι με μια φωνή απήντησαν: «Κύριος όλων». Τότε ο Μπεχαρεδδίν, στρεφόμενος προς τον Ηγεμόνα, είπε: «Εν τίνι δικαιώματι άρα απεφασίσατε την εξολόθρευσιν των ΜΗ μουσουλμάνων;» Και απετράπη μεν η σφαγή, αλλ’ ηναγκάσθη να φύγη ο Μπεχαρεδδίν, ίνα μη φονευθή υπό τού εξαγριωθέντος Ηγεμόνος. Τόσιν δύναμιν και συμπάθειαν απέκτησεν ο Τζελαλεδδίν εν τω Βασιλείω τού Ικονίου ή των Ελλήνων (Ρουμ), ώστε, ότε ο Σελτζούκος Σουλτάνος Αλαεδδίν Γ’, άτεκνος, απεφάσισε να εκλέξη και υποδείξη προ του θανάτου αυτού τον Διάδοχον τού Θρόνου, οι μεγιστάνες και ο λαός εξ Ελλήνων συγκροτούμενος, εκηρύχθησαν υπέρ τού Τζελαλεδδίν και αυτόν εζήτησαν ως διάδοχον. Αλλ’ ο Σουλτάνος εξέλεξε και υπέδειξε τον Τούρκον φύλαρχον Ερτογρούλ, όστις απέθανε προ τού Σουλτάνου (!) Αλαεδδίν…». (Γεωργίου Κλ. Σκαλιέρη, Λαοί και Φυλαί της Μικράς Ασίας σ. 137-138).

Ο Μεβλανά – Τζελαλεδδίν είχε αρκετές γνώσεις τής Ελληνικής και στο ποίημά του «Μπουγιούκ ντιβάν» (στην περσική γλώσσα) στο στοιχείο «Σιν» χρησιμοποίησε ελληνικές λέξεις. Απέδιδε υψηλότερη θέση στον «εν Αγίοις Προφήτην Ιησούν» από την απλή θέση τού προφήτου. Κοινή παράδοση – Ελληνική και Τουρκική – που διασώζεται, βεβαιοί ότι οι Μεβλεβήδες είχαν φιλικές σχέσεις με τους Έλληνες Μοναχούς Χριστιανικής Μονής που ευρίσκετο κοντά στο Μουσουλμανικό Μοναστήρι του Ικονίου!..

Το άλλο τάγμα των Δερβισών, είναι το τάγμα των Μπεκτασήδων. Πρόκειται για την εξέλιξη τής χριστιανικής αιρέσεως των Ευνομιανών (τουρκ. Μπεκτάς = εύνομος, ίσος). Αυτοί, όπως και οι Μεβλεβήδες, είχαν εξαπλωθή στην Κεντρική Μικρά Ασία – την Λυκαονία (Ικόνιο), Γαλλογραικία (Άγκυρα), Πισιδία – και όπως οι Μεβλεβήδες, υπήρξαν φιλικοί προς τους Ορθοδόξους Έλληνες. Στον δήμο των Οχρών (Χατζή Μπεκτάς) ο εκεί τεκές των Μπεκτασήδων ελέγετο ότι ήταν πριν, το αρχαιότατο Μοναστήρι τού Αγίου Χαραλάμπους, ο οποίος κατά τους ντόπιους Ορθοδόξους ήταν το ένα και το αυτό πρόσωπο, με ιδρυτή τού Τάγματος των Δερβισών, Χατζή Μπεκτάς. Οι Μπεκτασήδες εξηγέρθησαν επανειλημμένως κατά των Οθωμανών. Το 1361 εστασίασαν με τους Αχήδες (Σπαχήδες, απογόνους των γηγενών ευπατριδών γαιοκτημόνων, των Ιππέων) καθώς και τα έτη 1607, 1622 και 1651.

Το «θηρίον τής Ηπείρου», ο Αλή Πασάς Τεπελενλής υπήρξε γόνος Δερβίσηδων και υπεστήριξε την εξάπλωση τού Μπεκτασικού Τάγματος. Είναι γνωστός ο σεβασμός που έτρεφε προς τον Εθναπόστολο τού Ελληνισμού, τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, τον οποίο εφιλοξένησε στην οικία του στο Τεπελένι και εφόνευσε πολλούς για τον απαγχονισμό τού πατρο-Κοσμά τον οποίο – ο Αλή, και αυτό είναι το παράδοξο – ανεκήρυξε Άγιο! Ο Αλή Πασάς έδωσε διαταγή να συλλεγούν τα λείψανα τού ιερομάρτυρος αυτού τού Χριστιανισμού, και τα δώρησε σε Μοναστήρι, το οποίο ιδρύθηκε με δικές του δαπάνες!

Οι Δερβίσες, όπως προαναφέραμε, εξηγέρθησαν επανειλμμένως κατά τής Οθωμανικής κυριαρχίας εν συνεννοήσει και συνεργασία πάντοτε με τους Έλληνες Χριστιανούς Ορθοδόξους. Σπουδαιότατη ήταν η εξέγερση που έγινε κατά τον ΙΕ’ αιώνα, γνωστή υπό το όνομα «Στάσις τού Δεδέ – Σουλτάν», ο οποίος σταυρώθηκε στην Έφεσσο, αφού προηγουμένως είχε κατασταλή η εξέγερση. Άλλη εξέγερση των Δερβισών σημειώθηκε κατά τον ΙΖ’ αιώνα αλλά κι αυτή κατεστάλη μετά από μακρούς αγώνες. Επίσης, εξηγέρθησαν οι Δερβίσες κατά την περίοδο τής βασιλείας τού Αβδούλ Χαμίτ, αφού αντέδρασαν κατά τού Κομιτάτου «Ένωσις και Πρόοδος» το 1909 στην κωνσταντινούπολη και το 1910-1911 στο Ικόνιο και στην Άγκυρα. Αντιστάθηκαν επίσης κατά των Κεμαλικών οι οποίοι θεωρούσαν την Λυκαονία χώρα εχθρική προς τον τουρκισμό και προέβησαν στην κατάργηση των Δερβισικών Ταγμάτων. Οι Δερβίσες, όπως έγραψε ο Χαμδή Βέης, Γενικός Διευθυντής τού Αυτοκρατορικού Μουσείου τής Κωνσταντινουπόλεως (1837) είναι μοναχοί, που εμπνέονται από την διδασκαλία τού Χριστού, από την οποία εμπνέονται και οι Χριστιανοί Μοναχοί, κήρυκες τού δόγματος τής αγάπης.

Να συμπληρώσουμε τέλος, ότι στις πόλεις Αλατζά και Μαμασό τής Καππαδοκίας, εκ τής οποίας κατάγεται ο Άγιος Μάμας, βρέθηκαν Εκκλησίες που εχρησιμοποιούντο και από τους Χριστιανούς και από τους μουσουλμάνους, για θρησκευτικούς σκοπούς. Ακόμη κι ο τεκές τού Νασρεντίν ή Νουσρεντίν στα Ζήλα (Ζήλε) τού Πόντου, ήταν τόπος προσκυνήματος των Ορθοδόξων, οι οποίοι πίστευαν ότι ήταν ο τάφος των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων της Σεβαστείας! Ελέγετο Κηρκλάρ Τεκές (τεκές των 40) και ήταν παλαιός Χριστιανικός Ναός με το ίδιο όνομα…


ΘΑ ΔΙΑΜΕΛΙΣΘΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ , ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΡΟΣΤΥΧΟ - ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ - ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ , ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΘΕΙ !!ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΙΩΝΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΔΟΥΛΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ - ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ
Την 1η Μαΐου 1920, ο Μουσταφά Κεμάλ, που σύντομα έγινε ο ιδρυτής της Τουρκικής Δημοκρατίας, εκφώνησε έναν πολύ σημαντικό λόγο στο Κοινοβούλιο της Άγκυρας.
"Οι άνθρωποι από τους οποίους απαρτίζεται αυτή η ανώτατη συνέλευση δεν είναι μόνο Τούρκοι" είπε. "Είναι επίσης Κιρκάσσιοι, Κούρδοι, Λάζοι. Είναι όλοι διαφορετικά στοιχεία του Ισλάμ. Σέβονται όλοι όλους και του καθενός την εθνικότητα, τα κοινωνικά και γεωγραφικά δικαιώματα".


Πηγή αυτού τού μέρους: http://kostasxan.blogspot.com/2010/01/blog-post_8425.html


Αυτή ήταν η εποχή του πολέμου για την απελευθέρωση της Τουρκίας (1919-1922). Σαν ηγέτης αυτής της εθνικής προσπάθειας να σωθεί η πατρίδα από τους Ευρωπαίους εισβολείς, ο Μουσταφά Κεμάλ χρησιμοποίησε την ρητορεία σε όλα "τα στοιχεία του Ισλάμ" στην Ασία (Οι μη-μουσουλμάνοι, οι Αρμένιοι εκδιώχθηκαν τραγικά το 1915).


Η Δημοκρατία που τελείωσε την ειρήνη

Στην πραγματικότητα ο Κεμάλ, σαν προσωπικότητα δεν ήταν και ο μεγαλύτερος οπαδός του Ισλάμ, και πίστευε στον Τουρκικό εθνικισμό περισσότερο από ότι σε ένα πλουραλιστικό κράτος απαρτιζόμενο από πολλές εθνικότητες. Όμως η τότε εποχή δεν ήταν η κατάλληλη για να έκφραση τέτοιου είδους απόψεις.

Έτσι, κατά την διάρκεια των επόμενων δυο ετών, συνέχισε να μιλάει για "αδελφοσύνη" όλων των Μουσουλμανικών λαών και ειδικότερα των Τούρκων και των Κούρδων οι δύο μεγαλύτερες ομάδες της Ανατολίας. Οι περισσότεροι Κούρδοι πίστεψαν αυτό το μήνυμα και υποστήριξαν αυτό το πόλεμο για την Απελευθέρωση.
Όταν ο πόλεμος κερδήθηκε, η ρητορική του Κεμάλ άλλαξε αμέσως. Όταν ανακοίνωσε τον σχηματισμό της Τουρκικής Δημοκρατίας τον Οκτώβριο του 1923, είχε σταματήσει να μιλάει για "στοιχεία του Ισλάμ που σέβονται το ένα το άλλο" αλλά μόνο για Τουρκικό Έθνος. "Το Σύνταγμα που συνέταξε τον επόμενο χρόνο πήγε ένα βήμα παρακάτω "Ο πληθυσμός της Τουρκίας" ανακοίνωσε είναι όλοι Τούρκοι ανεξαρτήτως της θρησκείας τους και της εθνικότητας τους".
Την ίδια χρονιά, ο Κεμάλ κατήργησε το Χαλιφάτο και απαγόρευσε όλα τα Ισλαμικά σχολεία και τα δυο ιδιαίτερα δημοφιλή στους συντηρητικούς θρησκευτικούς κύκλους των Κούρδων της Νοτιοανατολικής Ανατολίας.
Η αντίδραση ήρθε στις αρχές του 1925, όταν ξέσπασε μια Κουρδική επανάσταση οδηγούμενη απο έναν Ισλαμιστή σεΐχη. Σαν απάντηση η Κεμαλική κυβέρνηση όχι μόνο την κατέστειλε με βαναυσότητα αλλά καθιέρωσε στρατιωτικό νόμο σε όλη τη χώρα, κλείνοντας όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ακόμα και τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Αυτή η τυραννική πολιτική οδήγησε σε άλλη μία Κουρδική επανάσταση η οποία για άλλη μια φορά κατεστάλθηκε με πολύ βαναυσότητα. Γι αυτή που ξέσπασε στο Ντερσίμ το 1937 η πόλη βομβαρδίστηκε από την πολεμική αεροπορία.
Ένας από τους πιλότους των βομβαρδιστικών ήταν η Sabiha Gökçen, η υιοθετημένη κόρη του Μουσταφά Κεμάλ, της οποίας το όνομα πρόσφατα δόθηκε στο δεύτερο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης (Το πρώτο φυσικά πήρε το όνομα του πατέρα της που πήρε το παρατσούκλι Αττατούρκ, "ο πατέρας όλων των Τούρκων", το 1934.)
Κατά την διάρκεια των καταστολών των Κουρδικών επαναστάσεων, ο Αττατούρκ ξεκίνησε την πολιτική του "εκτουρκισμού". Μέσω της παιδείας της προπαγάνδας, οι Κούρδοι έπρεπε να πειστούν ότι ήταν Τούρκοι που δυστυχώς είχαν ξεχάσει την ταυτότητά τους. Το Diyarbakır είναι το σπίτι των καθαρών τουρκικών φύλλων Oğuz Turk (της Κεντρικής Ασίας)", είπε ο Αττατούρκ το 1932. "Είμαστε όλοι παιδιά αυτού του σπιτιού. Το έδαφος του Τούρκου είναι μεγάλο και μόνο αυτός είναι σπουδαίος στην γη". Πρόσθετε. "Οι Τούρκοι χωράνε παντού. Και το πρόσωπο του Τούρκου διαφωτίζει κάθε γωνία".
Αυτή η λατρεία των για εκτουρκισμό ήταν η λύση των Κεμαλιστών στο Κουρδικό πρόβλημα. Εάν το κράτος σεβόταν τον εκτουρκισμό αρκετά έλεγε ο συλλογισμός τους η και την ίδια στιγμή απαγόρευε όλες τις Κουρδικές εκφράσεις, το "πρόβλημα" θα λυνόταν.

Από το κράτος στην κοινωνία

Αυτή ήταν η θεμελιώδης ατέλεια της Τουρκικής Δημοκρατίας: Η πεποίθηση ότι το κράτος είχε το δικαίωμα, και την δύναμη να μεταλλάξει την κοινωνία στην θέλησή της.
Το κράτος απλά είπε: "Αφήστε να μην υπάρχουν Κούρδοι". Και ήλπισε ότι όλοι θα έβλεπαν αυτό το επίσημο δόγμα και θα το θεωρούσαν σωστό.
Προσωπικά, αντιτίθεμαι σε αυτό το σχέδιο για φιλοσοφικούς λόγους. Πιστεύω ότι η κοινωνία και τα άτομα την οποία απαρτίζουν, προηγούνται του κράτους. Έτσι το κράτος θα πρέπει να κατασκευαστεί σύμφωνα με τις φιλοδοξίες της κοινωνίας – όχι το ανάποδο.
Αλλά ακόμα και αυτοί οι Τούρκοι που δεν έχουν τέτοια φιλοσοφικές αντιρρήσεις στα κρατικά δικαιώματα να μετασχηματιστεί η κοινωνία τουλάχιστον τώρα αποδέχονται ότι στερούνται τη δύναμη να το πραγματοποιήσουν. Παρά ταύτα οι Κεμαλιστές τώρα συνειδητοποιούν ότι οι Κούρδοι δεν μπορούν να "εκπαιδευτούν" παραπάνω ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι είναι στην πραγματικότητα "καθαρά Τουρκικά φύλα".

Τώρα τι κάνουμε;

Η λογική απάντηση είναι να επιλυθεί το θεμελιώδες πρόβλημα σχεδιασμού της Δημοκρατίας. Με άλλα λόγια να φτιάξουμε ένα δημοκρατικό κράτος το οποίο θα σέβεται την πολλαπλότητα της κοινωνίας αντί να ενός αυταρχικού το οποίο θα επιβάλλει επίσημες ταυτότητες και ιδεολογίες.
Αυτό λένε και οι φιλελεύθεροι διανοούμενοι που επιζητούν μια "δεύτερη Δημοκρατία" και υποστηρίζουν όλο αυτό το καιρό.Και το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, ΑΚΡ παρά τα όποια λάθη του και παραλείψεις έχει λάβει τα πιο θαρραλέα μέτρα προς αυτό τον εκδημοκρατισμό από το 2002.
Παρά ταύτα αντιμετωπίζουμε δυο μεγάλα εμπόδια:
Πρώτον, πολλοί Τούρκοι είναι παθιασμένα αφιερωμένοι στη συντήρηση αυτού του λάθους, το οποίο έχει γίνει κομμάτι της εθνικής κοσμικής θρησκείας τους. Αντιστέκονται με όλα τα μέσα σε όποια αλλαγή.
Δεύτερον, μερικοί Κούρδοι έχουν γίνει τόσο εθνικιστές τώρα που μπορεί να μην είναι δυνατόν να κερδηθούν τώρα πια με δημοκρατικές διαδικασίες. Η δυσαρέσκειά τους για την Τουρκία έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να συμφιλιωθούν.
Το ελάττωμα της Δημοκρατίας, με άλλα λόγια, έχει δημιουργήσει μια ελαττωματική κοινωνία επίσης.
Γι αυτό το λόγο δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος για το μέλλον σε σχέση με αυτό το θέμα.

HURRIET - Mustafa AKYOL


Το γνωρίζατε αυτό; Ο Α/ΓΕΣ Αντ/γος Φραγκούλης Φράγκος , απέκτησε διδακτορικό στην Γεωπολιτική ! Τι πραγματεύεται η τρίτομη (!) διατριβή του νομίζετε;


ΤΙΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ !!!

Η διατριβή του, διήρκησε έξι (!) ολόκληρα έτη και ολοκληρώθηκε προσφάτως, τον χειμώνα τού 2009. Πρόκειται δε, περί μίας παντελώς πρωτοτύπου εργασίας, υψίστης Εθνικής σπουδαιότητος. Μόνον ο Σάββας Καλεντερίδης έχει γράψει ένα μικρό βιβλιαράκι για το ίδιο θέμα στην Ελλάδα. Κι αυτό, εν έτει 2003. Είναι των εκδόσεων "Infognomon", υπό τον τίτλο «Μειονότητες - οι μειονότητες στην Τουρκία». Ένα άλλο, σπανιώτατο βιβλιαράκι (το οποίο κυκλοφόρησε το έτος 1992) από τις εκδόσεις «Ελεύθερη Σκέψις», ήταν η ανατύπωση μιάς διαλέξεως προ εννέα δεκαετιών !!!..


Αναφερόμαστε βεβαίως, στην υπερπολύτιμη διάλεξη υπό τον τίτλο «Περί Μικράς Ασίας και των εν αυτή Κρυπτοχριστιανών», η οποία έλαβε χώρα στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός», στις 4 Μαρτίου τού έτους 1921. Ομιλητής, ήταν ο τότε αντιπρόεδρος τού Μικρασιατικού Συλλόγου «Ανατολή», ο εκ Σμύρνης ιατρός, Κωνσταντίνος Γ. Λαμέρας.Με πολλή υπερηφάνεια, σάς υπενθυμίζουμε ότι, το ιστολόγιό μας, η «Εσχάτη Γραμμή Ανασχέσεως», προέβη σε αρκετές αναρτήσεις γύρω από το επίμαχο θέμα, προ μηνών ! Αγνοώντας ασφαλώς, πως ο Α/ΓΕΣ, ησχολείτο από ετών - τόσο σοβαρώς - με το ίδιο ακριβώς θέμα!

ΕΙΛΙΚΡΙΝΩΣ, ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ

ΕΠΗΡΕΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΙΛΟΤΟΥΡΚΟ ΚΑΙ

ΦΙΛΟΪΣΡΑΗΛΙΝΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΩΑΝΝΗ

ΜΑΖΗ Ο Α/ΓΕΣ ΑΝΤ/ΓΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ !!..


DER SPIEGEL: Η γερμανική κυβέρνηση έχει περάσει στην λεπτομερή περιγραφή της διαδικασίας για την ελεγχόμενη χρεοκοπία κρατών…

(ΣΣ Δέν το λένε ξεκάθαρα αλλά όλο αυτό πού θα διαβάσετε είναι για την Ελλάδα. Διαβάστε το προσεκτικά, τα λέει όλα. Προσέξτε ιδιαίτερα την δεύτερη φάση, σέ περίπτωση αποτυχιας τής πρώτης…)
Σχέδιο ελεγχόμενης χρεοκοπίας
Η Γερμανία επεξεργάζεται σχέδιο χρεοκοπίας, οπως αποκαλύπτει στο αυριανό του τεύχος το περιοδικό Der Spiegel. Με τη διαδικασία “haircut” εμπλέκονται και ιδιώτες στην στη στήριξη υπερχρεωμένων χωρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του εβδομαδιαίου περιοδικού DER SPIEGEL, η γερμανική κυβέρνηση έχει περάσει στην λεπτομερή περιγραφή της διαδικασίας για την ελεγχόμενη χρεοκοπία κρατών. Έχει καθορίσει δηλαδή τις τεχνικές λεπτομέρειες με στόχο, όπως έχει κατ` επανάληψη πει η καγκελάριος να μην πληρώνουν τα σπασμένα μόνο οι φορολογούμενοι.

Διαδικασία “κούρεμα”

Η  καγκελάριος Μέρκελ θέλει να αλαφρώσει τους φορολογούμενους

Η καγκελάριος Μέρκελ θέλει να αλαφρώσει τους φορολογούμενους
Σύμφωνα με το σχέδιο της καγκελαρίας που στηρίζεται σε σχετικές προεργασίες των υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης η σχετική διαδικασία, θα προβλέπει ότι οι κάτοχοι κρατικών ομολόγων μιας χώρας που κινδυνεύει, θα πρέπει, μέσω ενός λεγόμενου ‘haircut’, να παραιτούνται από ένα μέρος των απαιτήσεών τους, προκειμένου να βοηθήσουν τη χώρα να βγει από την κρίση. Αυτή η διευκόλυνση θα έχει τη μορφή της παράτασης της προθεσμίας εξόφλησης ή τη μορφή μειωμένων τόκων ή θα προβλέπει εξόφληση του ομολόγου σε τιμή μικρότερη από το 100% της αξίας του.
«Ο ιδιωτικός τομέας λοιπόν θα πρέπει να συμμετάσχει στη διαδικασία, για να μην επωμίζεται μόνο ο φορολογούμενος τα οικονομικά βάρη», είναι το μότο του σχεδίου, που εξηγεί ότι ο κάτοχος ομολόγων παίρνει ‘μπόνους’ ρίσκου και γι’ αυτό θα πρέπει να αναλαμβάνει και αυτό το ρίσκο. Τη λοιπή αξία των ομολόγων αναμένεται να εγγυάται μια νέα αυτόνομη Αρχή, το λεγόμενο Berliner Club, -σε αναλογία με το κλαμπ των Παρισίων του 1956-. Στο Berliner Club θα συμμετέχουν κράτη-μέλη του G20 ή μόνο της Ευρωζώνης. Ρόλο κλειδί θα έχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το σχέδιο αυτό δεν πρόκειται για εναλλακτική του ευρωπαϊκού πακέτου διάσωσης ύψους 750 δις ευρώ, αλλά μετεξέλιξή του.

Πλήρης αναδιάρθρωση του χρέους

Ρόλο κλειδί θα έχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
Αν η παραίτηση απαιτήσεων των πιστωτών δεν οδηγήσει σε βελτίωση της κατάστασης, η διαδικασία θα εισέρχεται στη δεύτερη φάση, κατά την οποία θα λαμβάνει χώρα μία πλήρης αναδιάρθρωση χρέους της πληττόμενης χώρας. Το Berliner Club θα αναθέτει σε μια «εξοικειωμένη με τις ιδιαιτερότητες του χρεωμένου κράτους προσωπικότητα ή σε ομάδα προσωπικοτήτων» να λάβει υπόψη τα περιουσιακά συμφέροντα της χρεοκοπημένης χώρας. Τα μέτρα θα παρακολουθούνται εξ αρχής από το ΔΝΤ.
Φυσικά όλα αυτά τα ωραία που σχεδιάζει επί χάρτου η γερμανική κυβέρνηση όσο και συμπληρωματικά και να είναι απαιτούν την αλλαγή των συνθηκών. Και αυτή δεν είναι δεδομένη, τουλάχιστον ακόμη.
Εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τύπου που ρωτήθηκε σχετικά επιβεβαίωσε ότι η γερμανική κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα τέτοιο σχέδιο, αρνήθηκε όμως να αποκαλύψει λεπτομέρειες «εσωτερικών εγγράφων», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Der Spiegel,dpa Σταμάτης Ασημένιος
Επιμέλεια Σύνταξης Ειρήνη Αναστασοπούλου

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5783090,00.हटमल

ΠΗΓΗ

Σπάνια Ομιλία του Κορυφαίου Ιστορικού N.G.L Hammond για τους Αρχαίους Μακεδόνες.Απόσπασμα απο την Ομιλία του Ξένου Εταίρου της Ακαδημίας Αθηνών κ. Nicholas G.L. Hammond

Ό Φίλιππος ήταν Βασιλεύς ένός έθνους που είχε πολύ γερά χαρακτηριστικά. Στην αρχή, ‘ως λέγει ό Ησίοδος, οι Μακεδόνες έζησαν περί τόν “Ολυμπο και τήν Πιερία. Φαίνεται ότι ήταν βοσκοί και κατείχαν τά βοσκοτόπια καί τά δάση τών βουνών.

Ή κοινωνική μονάδα τών βοσκών, όπως ξέραμε σήμερα άπο τούς Σαρακα τσάνους, εΐναι ενότητα περίπου 300 ανδρών καί γυναικών, πού μετακινούνται μέ τά πρόβατα και άλλα ζώα απο τα βουνά στά πεδινά βοσκοτόπια τό Φθινόπωρο, και γυρίζουν τήν...

Άνοιξη στά βουνά. Κάθε ομάδα Μακεδόνων ήτο μία αυτάρκης κοινότης πού είχε απο κοινού την ιδιοκτησία τών προβάτων και δασών, ύπό την προ στασία επίλεκτων ένοπλων ανδρών, πού έξέλεγαν τον ηγέτη τους, ο όποιος διοικούσε τις υποθέσεις τους μέ αυστηρότητα. Το έθνος τών Μακεδόνων είχε το ίδιο σύστημα, δηλαδή ό εκλεγόμενος Βασιλεύς τους και οϊ πολεμιστές του αποτελούσαν τήν κυβέρ νηση. Ή γλώσσα τών Μακεδόνων ήταν μία ιδιαίτερη διάλεκτος τής ελληνικής, που δεν εχρησιμοποιεΐτο αλλού.

Μετά το 650 π.Χ. οι περισσότεροι άπο τους Μακεδόνες άρχισαν νά εγκαθίστανται στις πεδιάδες της Κάτω Μακεδονίας. “Απομάκρυναν τους παλαιότερους κατοίκους και έγιναν αγρότες. Μία ή περισσότερες ομάδες βοσκών ίδρυσαν πόλεις, τήν κάθε μιά μέ τή δική της πολιτική οργάνωση καί τους ένοπλους άνδρες της, με αυτονομία καί αυστηρή διοίκηση. Αυτές οι πόλεις δέν πολέμησαν μεταξύ τους, διότι ό Βασιλεύς καί οί πολεμιστές του αποτελούσαν τήν κεντρική κυβέρνηση, Οι πόλεις αυτές είχαν εσωτερική ειρήνη και στις σχέσεις μεταξύ τους, γιατί ήταν υποταγ μένες στην κεντρική κυβέρνηση, δηλαδή στον Βασιλέα καί τους επίλεκτους στρα τιώτες του, καί ή κυβέρνηση αποφάσιζε για όλα τά θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Το 358 π.Χ. ό Φίλιππος νίκησε τους Ιλλυριούς — τους προγόνους των “Αλβα νών — καί τούς έδιωξε προς τή βόρεια άκρη της λίμνης Άχρίδος. Μέ μιάν ενέργεια διπλασίασε τήν έκταση τοΰ βασιλείου του. Πώς θά έπρεπε νά οργανώσει τήν άμυνα τών απομακρυσμένων συνόρων του; “Η λύση στό πρόβλημα ήταν νά εγκαταστήσει ολό κληρες πόλεις με πληθυσμούς Μακεδόνων από τήν Κάτω Μακεδονία στις πιό εύφο ρες κοντά στά σύνορα. Πληροφορηθήκαμε πώς αυτό έγινε άπό μιάν έπιγραφή—ό Βασιλεύς κατέχει ώς “δορύκτητον» τή χώρα πού νίκησε καί παραχώρησε στή Συνέ-λευση -ών έκλεκτών στρατιωτών Μακεδόνων ένα κομμάτι της γης. Και ή —συνέλευση ίδρυσε μιά κατάλληλη πόλη στά σύνορο. ‘Λλλά τί θα έκανε μέ τούς κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας, ττού οί περισσότεροι ήταν ελληνόφωνοι βοσκοί, άλλά μέ άλλη διάλεκτο; Ό Φίλιππος καί οί Μακεδόνες τούς προσκάλεσαν νά γίνουν καί αυτοί Μακεδόνες μέ όλα τά δικαιώματα τών Μακεδόνων καί νά κτίσουν πόλεις στά πεδία της Δυτικής Μακεδονίας. Ή πρόσκληση έγινε δεκτή. “Έτσι ό Φίλιππος διπλασίασε τήν έκταση τοΰ βασιλείου καί τόν αριθμό τών στρατιωτών. Έτσι ό στρατός του Βασιλέως αυξήθηκε άπό 10.000 σέ 20.000 καί στο τέλος τής βασιλείας του σέ 28.000 συνολικά, 25.000 καί 3.000 Ιππείς.

Στή Βόρεια καί Ανατολική Μακεδονία ένίκησε στη συνέχεια τούς Παίονας στήν περιφέρεια Σκοπιή καί τις φυλές τών Θρακών έως τό Νέστο. Τούς άφησε όλους αυτόνομους μέ τους δικούς τους Θεούς, τή γλώσσα καί θρησκεία. Γιά παράδειγμα οί Παίονες εϊχαν ακόμα τό δικό τους Βασιλέα, καθώς καί νόμους, πολιτοφυλακή καί νόμισμα. Άλλά ώς υπήκοοι τοΰ Φιλίππου εισέφεραν φόρους καί εργάτες καί έστει λαν επίλεκτους ιππείς στύ στρατό τοΰ Φιλίππου. Οί Παίονες καί οί θράκες δέχθη καν την εξουσία του Φιλίππου, γιατί ήταν ασφαλείς καί μέ τήν ειρήνη έγιναν εύδαί-μονες. Ό Φίλιππος τώρα είχε τήν ευκαιρία νά οργανώσει τό εσωτερικό τοΰ μεγά­λου βασιλείου του. “Ολα τά μεταλλεία ήταν δικά του και τά νομίσματα άπό χρυσό καί άργυρο εϊχαν μεγάλη αξία στην Ευρώπη καί τή Δυτική Ασία. “Ολη ή ξυλεία τοΰ βασιλείου άνηκε στό Βασιλέα. Έτσι μπόρεσε νά εξοπλίσει τό στρατό μέ τις σάρισσες άπό κράνεια καί τις ασπίδες άπό ξύλο καϊ χαλκό.
Ο Μέγας Αλέξανδρος
“Εξω άπό τό βασίλειο του στά Βαλκάνια, ίδρυσε τήν πρώτη αυτοκρατορία στήν ιστορία τής Εΰρώπης καί άφησε τις φυλές τών Ιλλυριών καί τών Θρακών νά αυτο διοικούνται καί νά διατηρούν ή κάθε μία τή γλώσσα καί τή θρησκεία καί τήν πολι τοφυλακή της. Δέν υπήρχε στρατός κατοχής τών Μακεδόνων καί δέν εγκατέστησε πουθενά φυλάκια. Ώς υπήκοοι τών Μακεδόνων οί Ιλλυριοί καί οί Θράκες πλήρω ναν μία δεκάτη επί τής παραγωγής όλων τών προϊόντων καί διέθεταν εργάτες καί στρατιώτες κατά τή διαταγή τοΰ Φιλίππου. Οί υπήκοοι αυτοί άρχισαν νά είναι εύδαί-μονες μέ τήν ειρήνη καΐ την πολιτική τοΰ Φιλίππου. Ό ίδιος άλλωστε έκτισε και νούργιες πόλεις μέ μικτούς πληθυσμούς — Μακεδόνων καί Θρακών Ιλλυριών — καί ενθάρρυνε τό εμπόριο καί τήν αγροτική παραγωγή. Στις πόλεις αυτές οί εντό πιοι πολίτες έμαθαν τήν ελληνική γλώσσα καί απέκτησαν τή μακεδόνικη παιδεία. Ένα τέτοιο κέντρο ήταν ή Φιλιππούπολη – σήμερα Πλόβδιβ.

Στό Νότο οί πόλεις τών Ελλήνων πολεμούσαν μεταξύ τους καί μερικές μέ τή Μακεδονία. To 338 π Χ. ό Φίλιππος νίκησε τή συμμαχία Θηβαίων, Αθηναίων καΐ άλλων πόλεων. Δέν έδιωξε τούς ηττημένους. Έθαψε τά παλληκάρια τών Θηβαίων τοΰ Ίεροϋ Λόχου μέ τιμές ηρώων, καί τούς έστησε ένα μνημείο — τό Λεοντάρι τής Χαιρώνειας. Ό Άλέξανδρος καί δύο στρατηγοί μετέφεραν τά λείψανα τών Αθηναίων νεκρών στήν Άίγινα. Ό Φίλιππος δέν ήθελε τον πόλεμο, άλλά νά ενώσει ειρηνικά τους “Έλληνες. Στούς εκπροσώπους τών πόλεων πρόσφερε τό σχέδιο της Ένωσης για νά γίνει «Τό Κοι νόν τών “Ελλήνων», μέ σκοπούς τήν ειρήνη καί ευδαιμονία στην Ελλάδα και την δικαιο σύνη στην πολιτική όλων τών πόλεων. “Ολες οί πόλεις δέχτηκαν το χέδιο τοΰ Φιλίππου. Κάθε πόλη έστειλε αντιπροσώπους σιήν Κοινή Βουλή σέ αναλογία με τό μέγεθος τών Ενόπλων Δυνάμεων της. Η Βουλή αποφάσιζε μέ πλειοψηφία. “Οταν εΐχε ανάγκη, ή Βουλή διέτασσε τις πόλεις νά στείλουν είρηνοφύλακες καί στρατιώτες και τριήρεις, όσες δυνάμεις ήταν αναγκαίες.

Το 337 π.Χ. ή ελληνική κοινότης καί το Βασίλειο των Μακεδόνων έγιναν σύμ μαχοι μέ τη συμφωνία νά υποστηρίξουν το καθεστώς στην κάθε χώρα. Άφου ή Μα κεδονία πολεμούσε κατά τών Περσών, ή Ελληνική Κοινότης έλαβε μέρος στον πό λεμο καϊ έστειλε στρατιώτες και Τριήρεις. Ποιός πρέπει νά είναι ό “Αρχιστράτηγος τών ενωμένων δυνάμεων; Η Ελληνική Κοινότης εκήρυξε τον πόλεμο κατά της ΙΙερσίας καϊ εξέλεξε τον Φίλιππο αρχηγό τών ενωμένων δυνάμεων τών Ελλήνων. Ό Φίλιππος δολοφονήθηκε πριν φθάσει στην “Ασία.
Ο Φίλιππος και ό “Αλέξανδρος ήταν πολύ άφοσιωμένοι. στή θρησκεία. Πίστευαν οτι ο Ζευς ζοΰσε στον “Ολυμπο και ήταν Βασιλεύς τών Θεών καί τών ανθρώ πων. Για αυτό απεικόνισαν στά νομίσματα τις κεφαλές του Δία, τοΰ “Απόλλωνα, της ‘Αθηνάς και τοΰ Ηρακλή. Οί θεοί αυτοί έδωσαν τήν νίκη στο Φίλιππο και ό Αλέ­ξανδρος επίστεψε ότι οί θεοί του έδωσαν τήν κυριαρχία ολόκληρης της “Ασίας. “Οταν αποβιβάστηκε στήν ΜικράΑσία αμέσως έριξε κάτω την σάρισα και φώναξε “Δέχομαι άπό τους Θεούς την Ασία”.
Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών
Το είδαμε στο Αιώνια Ελληνική πίστη
Πηγή History-of-Macedonia

Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητά την απομάκρυνση Έλληνα διπλωμάτη από τη Θράκη!!!

  • Στο στόχαστρο του Προξενείου στη Θράκη μπήκε έλληνας διπλωμάτης!!!
  • Οι τουρκόφρονες της Θράκης ζητούν την απομάκρυνση έλληνα αξιωματούχου διπλωμάτη από τη Θράκη
  • "Η σιωπή των αμνών" ή "ο Μάντατζη κάνει τον Κινέζο;" μπροστά στην προκλητικότητα και τα ανθελληνικά μηνύματα του τούρκου αναπληρωτή πρωθυπουργού Μπουλέντ Αρίντς, ο οποίος επισκέφθηκε την Θράκη ως εκπρόσωπος του Ερντογάν στο μνημόσυνο του εθνικιστή Σαδίκ...
  • Η Τουρκία "στήνει" νέο καθεστώς διπλωματών με επιθετικότερους προσανατολισμούς και θρησκευτικό χαρακτήρα, αλλά ο Μάντατζη δεν έχει να πει τίποτε για το συγκεκριμένο θέμα στον Γιώργο Παπανδρέου

Εδώ και χρόνια το γραφείο Πολιτικών Υποθέσεων του υπουργείου Εξωτερικών στη Θράκη έχει μπει στο στόχαστρο του τουρκικού προξενείου Κομοτηνής, καθώς αποτελεί ανάχωμα στην προσπάθεια έλεγχου της τοπικής διοίκησης στην περιοχή, με το γνωστό δέλεαρ της μουσουλμανικής ψήφου.
Ας ελπίσουμε ότι δεν εντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια η επιστολή που έστειλε στον πρωθυπουργό ο βουλευτής Ξάνθης κ. Τ. Μάντατζη, διαμαρτυρόμενος για την παρουσία του επικεφαλής του γραφείου πρέσβη Αλ. Αλεξανδρή δίπλα στην περιφερειάρχη κ. Κόκλα.
Το ορθό για Ελληνα βουλευτή θα ήταν να ζητεί την απομάκρυνση ή τουλάχιστον τον περιορισμό της δράσης του τουρκικού προξενείου της Κομοτηνής... ή τουλάχιστον, σαν Έλληνας βουλευτής ο κύριος Μάντατζη θα έπρεπε να ζητάει την απομάκρυνση του τούρκου προξένου.
Στο σημείο αυτό να θυμίσουμε πως ο τούρκος Πρόξενος δεν ανήκει στο διπλωματικό σώμα της Τουρκίας αλλά παρείσφρυσε σε αυτό από την Τουρκική ΜΙΤ, αφού οργανικά ανήκε εκεί (δηλαδή υπάλληλος της Τουρκικής Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών). Μάλιστα, η ενεργός δράση του κυρίου Σαρνίτς στο Κόσοβο, καταγράφηκε ιδιαίτερα έντονα κι ενώ υπήρξαν σαφέστατες και εντονότατες διαμαρτυρίες (όταν υπουργός Εξωτερικών ήταν το άλλο "θαύμα της πολιτικής φύσης" Ντόρα Μπακογιάννη) από γνώστες των δραστηριοτήτων του σημερινού Τούρκου Προξένου της Κομοτηνής, ο κύριος Σαρνίτς κατάφερε (με ποιόν τρόπο άραγε;) να αναγνωρισθεί ως διπλωματικός υπάλληλος και ως πρόξενος της Τουρκίας στη χώρα μας.
Ο κύριος Μάντατζη, λοιπόν, ποιεί τη νήσσαν (κάνει την πάπια) όταν πρόκειται να ασκήσει αυτά που το Σύνταγμα απαιτεί από αυτόν (ως βουλευτή της Ελλάδας), εάν φυσικά θέλει να εργάζεται προς το συμφέρον του Ελληνικού Κοινοβουλίου, της Ελληνικής Πολιτείας και να προστατεύει το Ελληνικό Σύνταγμα...! Όμως, ο κάθε Μάντατζη, ενώ θα έπρεπε να βρίσκεται εκτός Ελληνικής Βουλής, επειδή δεν δρα ως Έλληνας βουλευτής, τολμά να ζητάει να απομακρυνθεί εμπειρότατος, πανέξυπνος, ικανότατος και εργατικότατος Έλληνας Διπλωμάτης, ο κύριος Αλεξανδρής, ο οποίος τοποθετήθηκε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υπεύθυνος του Γραφείου Πολιτικών Υποθέσεων του υπουργείου Εξωτερικών...
Επειδή η επιστολή αυτή του θρασύτατου Μάντατζη δεν έχει φτάσει ακόμη στα χέρια μας (καλό θα ήταν αν κάποιος αναγνώστης έχει πρόσβαση σε αυτήν, να μας την αποστείλει) και δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς θρασύτατα γράφει ο κύριος Μάντατζη σε αυτήν, μήπως θα ήταν πρέπον να στείλουμε όλοι μας επιστολές προς τον κύριο πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Παπανδρέου, ζητώντας του να πετάξει στα σκουπίδια την επιστολή και να πετάξει εκτός κόμματος (με αντικατάσταση από άλλον βουλευτή) τον θρασύτατο Μάντατζη;«Η Τουρκία είναι δίπλα σας», διαβεβαίωσε από τον Εχίνο ο Τούρκος αξιωματούχος
Μπορεί το μνημόσυνο του Αχμέτ Σαδίκ να μην κατάφερε να προσελκύσει τον απλό κόσμο, όμως αυτό επετεύχθη την επόμενη μέρα στον Εχίνο της Ξάνθης, όπου οργανώθηκε νέα υποδοχή. Το πρόγραμμα του Τούρκου επισήμου, δεν γνωρίζουμε αν κοινοποιήθηκε εξ αρχής στις ελληνικές αρχές, πάντως την επίσκεψη στον Εχίνο την πληροφορηθήκαμε εκ των υστέρων.
Ο αν. Πρωθυπουργός της Τουρκίας δεν αρκέστηκε μόνο στην παρουσία του στην Κομοτηνή κι έτσι πρωί της Κυριακής περιόδευσε και στην Ξάνθη όπου επισκέφθηκε τα γραφεία της λεγόμενης «Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης». Εκεί τον υποδέχτηκε με λουλούδια ο πρόεδρος της Αχμέτ Καρά, ενώ ακολούθησε συνάντηση με τον ψευτομουφτή Αχμέτ Μετέ, που είναι και ο πρόεδρος της άτυπης «Συμβουλευτικής Επιτροπής Τούρκων Δυτικής Θράκης». Ο Εχίνος ήταν η τελευταία στάση του κ. Αρίντς ο οποίος πραγματοποίησε ομιλία σε κοινό περίπου χιλίων ατόμων.
Εκεί επικοινωνώντας με τον κόσμο σ’ ένα διαφορετικό επίπεδο, υπερέβη τα εσκαμμένα. Δεν δίστασε να πει από μικροφώνου στην ελληνική επικράτεια διαβεβαιώνοντας τους συγκεντρωμένους: «η Τουρκία είναι δίπλα σας και μη φοβάστε». «Δεν είμαστε ξένοι σ’ αυτή τη γη. Δεν είμαστε ένοικοι ενός ξενοδοχείου ή μισθωτές σε ένα σπίτι. Ο Τούρκοι της Δυτικής Θράκης για αιώνες έχουμε ζήσει σε αυτά τα εδάφη. Είμαστε οι ιδιοκτήτες αυτής της γης»! Θυμήθηκε βέβαια ότι οι κάτοικοι του Εχίνου είναι Έλληνες πολίτες και τους προέτρεψε να διεκδικούν τα δικαιώματά τους με ειρηνικό τρόπο.
Μετά το τέλος της ομιλίας του, ο Μπουλέντ Αρίντς δέχτηκε δύο δώρα. Ο πρόεδρος του DEB Μουσταφά Αλί Τσαβούς του προσέφερε ένα κεραμικό και ο αντιπρόεδρος Οζάν Αχμέτογλου μία φωτογραφία του Εχίνου για να τον θυμάται. Ο κ. Αχμέτογλου με την ευκαιρία κάλεσε τους νέους του Εχίνου να εγγραφούν ως μέλη του DEB. Πριν αναχωρήσει οδικώς για να επιστρέψει στην Τουρκία ο κ. Αρίντς προσευχήθηκε και στο τζαμί του Εχίνου και γεύτηκε χειροποίητα εδέσματα που έφτιαξαν οι γυναίκες του οικισμού.
Όλα αυτά, ο κύριος Μάντατζη δεν τα γνωρίζει; Μα φυσικά τα γνωρίζει και μάλιστα από πρώτο χέρι, αφού ήταν παρών (κάτι σαν παρανυφάκι...) σε όλη την "περιοδεία" του κυρίου Αρίντς στην Θράκη. Μάλιστα, δεν παρέλειπε να χειροκροτεί ολόθερμα και να παροτρύνει τους μουσουλμάνους, χαμογελώντας με ένα χαμόγελο που... σκοτώνει...! Αυτά που άκουσε και αυτά που είδε ο κύριος Μάντατζη, μήπως οφείλει να τα μεταφέρει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο; Μήπως ο πρόεδρος της Βουλής κύριος Πετσάλνικος και ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου πρέπει να ζητήσουν μία σχετική αναλυτική ενημέρωση; Ή μήπως θα πρέπει να καλέσουν τον κύριο Αλεξανδρή για να τους ενημερώσει σχετικά, αλλά και για άλλα πολλά που συμβαίνουν υπογείως αυτό το διάστημα στη Θράκη; Μήπως τον κύριο Μάντατζη τον ενοχλεί η ικανότητα του κυρίου Αλεξανδρή; Μήπως ο κύριος Μάντατζη φοβάται πως άνδρες ικανοί όπως ο κύριος Αλεξανδρής είναι δυνατόν να χαλάσουν την "μανέστρα" της Άγκυρας στην περιοχή της Θράκης;
Μήπως στην θρασύτατη επιστολή που δέχθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου, πρέπει να απαντήσει με σκληρότητα, ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και με απόλυτη σαφήνεια ως πρωθυπουργός της χώρας;

Επιθετικότερη η διπλωματία της Τουρκίας
Κι ενώ ο τουρκόφρονας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έχει επιδοθεί σε ένα κυνήγι κατά του κυρίου Αλεξανδρή, την ίδια στιγμή στην Τουρκία η κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχωρά σε σοβαρότατες ανακατατάξεις στην πλαισίωση, στην στρατηγική και στους προς υλοποίηση σχεδιασμούς του τουρκικού διπλωματικού σώματος και του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.
Σύμφωνα με τα σχέδια της κυβέρνησης του ΑΚP θα υπάρξει πρόβλεψη για την δημιουργία νέων θέσεων με ειδικά καθήκοντα, όπως αυτή των προξενικών θεμάτων, που σκοπό θα έχει οι διπλωμάτες να «απελευθερωθούν» από θέματα, δευτερεύουσας φύσεως και να επικεντρωθούν σε στα αμιγώς πολιτικά ζητήματα.
Η ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών φαίνεται ακόμα να προωθεί σε θέσεις πρεσβευτών νεότερα μέλη του διπλωματικού σώματος. Με την πρόβλεψη αυτή αίρονται γραφειοκρατικές αγκυλώσεις οι οποίες προέβλεπαν την άνοδο σε υψηλές βαθμίδες μόνο ατόμων με πολυετή υπηρεσία.
Αναλυτές εκτιμούν πως ο λόγος των δομικών αλλαγών αλλά και υπό μία έννοια της «επετηρίδας» στο υπουργείο Εξωτερικών δεν είναι κανένας άλλος από την προσπάθεια των ισλαμιστών να κυριαρχήσουν σε ένα παραδοσιακό «φρούριο» των κεμαλιστών.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε δύο σημεία τα οποία θα πρέπει να απασχολήσουν την χώρα μας πολύ σοβαρά:
Πρώτον, είναι σαφές πως οι νέες «φουρνιές» νέο-ισλαμιστών/νέο-Οθωμανών φερέλπιδων διπλωματών υπό την «πεφωτισμένη» καθοδήγηση του θεωρητικού του Οθωμανισμού, θα παραγκωνίσουν τους παλαιάς κοπής κεμαλικούς μεσήλικες πρεσβευτές με αποτέλεσμα ο μηχανισμός παραγωγής εξωτερικής πολιτικής να αλωθεί πλήρως και να εκφράσει από εδώ και πέρα έναν ακόμα πιο επικίνδυνο Οθωμανικό / Πανισλαμικό ιμπεριαλισμό με επίκεντρο τον αναθεωρητισμό στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικές Μεσογείου.
Δεύτερον, η δημιουργία ή για την ακρίβεια η επίσημη θεσμοθέτηση ειδικών θέσεων για … «προξενικά ζητήματα» δεν σημαίνει τίποτα άλλο από την απόφαση ανάπτυξης ενός ειδικού παράλληλου μηχανισμού, ο οποίος θα λειτουργεί σε συνεργασία με την πρεσβεία και θα είναι υπεύθυνος για οποιοδήποτε μειονοτικό, θρησκευτικό ή/και πολιτιστικό ζήτημα θα θέλει η Άγκυρα να αναδείξει ή να κατασκευάσει.
Με άλλα λόγια το ΑΚP προχωράει σε δύο κινήσεις οι οποίες θα αναμορφώσουν την τουρκική πολιτική προς το… αυτοκρατορικότερο.
(1) Δημιουργεί μία νέα τάξη πρεσβευτών μη-κεμαλικών οι οποίοι διαπνέονται από θρησκευτικά και μεγαλο-ιδεατικά ελατήρια.
(2) Θεσμοθετεί μία παράλληλη επετηρίδα μέσω της οποίας θα ασχοληθεί συστηματικά με τις κοινωνίες τις οποίες σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ως «μέσο» για την επίτευξη των στόχων του.
Η Αθήνα θα πρέπει πλέον να αναμένει την αναβάθμιση της δραστηριότητας στο προξενείο / «ανθυπατίο» της Κομοτηνής, ενώ δεν θα αργήσει η ώρα όπου θα γίνει εμφανής η προσπάθεια ελέγχου ολόκληρης της μουσουλμανικής κοινότητας της Ελλάδας।
ΠΗΓΗ